Forskningsprosjekt:

LIFT

I LIFT skal forskerne studere hvordan den regionaløkonomiske integrasjonen har bidratt til å løfte de regionale økonomiene i Baltikum.

Viktige forhold man vil se nærmere på inkluderer arbeidsmarkedsintegrasjon og migrasjon, kunnskapsoverføring og kunnskapsutvikling, utenlandske direkte investeringer og kapitalmobilitet, og vare- og tjenestehandel

Bakgrunn for prosjektet

Siden Sovjets fall på begynnelsen av 1990-tallet har økonomiene i Norden og Baltikum blitt stadig tettere integrert. I løpet av de påfølgende årene etablerte mange nordiske selskaper forretningsforbindelser og datterselskaper i Baltikum, og bidro til økt handel, direkte utenlandske investeringer og kunnskapsoverføringer. Den regionaløkonomiske integrasjonen i Nord-Europa ble desto tettere da de baltiske landene i 2004 ble medlem av EU og dermed også det indre europeiske arbeidsmarkedet. Dette bidro til økt migrasjon og samhandling mellom de nordiske og baltiske landene.

I 2016 nådde norske utenlandske direkteinvesteringer i Baltikum 2,5 milliarder Euro, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nordiske direkteinvesteringer og tilskudd kan indusere positive impulser i baltiske økonomiene på produktivitet, arbeidsmarkedsytelse, sosial velferd og offentlig tjenesteyting, samt fordelingsvirkninger.

Om prosjektet

Akronymet LIFT sammenfatter prosjektets fire forskningsrelaterte arbeidspakker; Labor market integration and migration (arbeidsmarkedsintegrasjon og migrasjon), Innovation spillovers and technology transfers, Foreign direct investments and capital mobility (utenlandske direkte investeringer og kapitalmobilitet) og Trade of commodities and services (vare- og tjenestehandel).

Prosjektets arbeidshypotese er at den nordisk-baltiske integrasjonen i mange tilfeller har bidratt til å løfte de regionale økonomiene. TØI har hovedansvar for arbeidspakken som handler om utenlandske direkte investeringer og kapitalmobilitet, men kommer til å være involvert i samtlige deler av prosjektet.

I forskernes tilnærming vil transnasjonale selskaper og økonomiske prestasjoner bli sammenliknet med ellers liknende selskaper innenlands og i andre internasjonale konsolideringer. Studiene vil ta for seg både investeringer i nye selskaper og overtakelser.

Ettersom temaet utenlandske direkteinvesteringer og mobilitet er nært knyttet til de andre økonomiske samhandlingsflatene mellom Norden og Baltikum, vil de i flere tilfeller behandles i de samme studiene.

Prosjektperioden løper fra 2021 og ut 2023.

Prosjektet er finansiert av den litauiske EFTA-utlysningen for forskningsmidler for de baltiske landene.

Forskningskonsortiet ledes av Vilnius Gediminas tekniske universitet i Litauen. Andre forskningspartnere er Universitet i Tartu i Estland, og Universitetet i Latvia og Baltisk internasjonalt senter for økonomiske politikkstudier i Latvia. I tillegg har prosjektet fem interessehaverpartnere – Eksportkreditt, Nordisk Råd, Norsk handelskammer i Latvia, Norsk-Litauisk handelskammer og Norsk-Estisk handelskammer.

Rasmus Bøgh Holmen er TØIs prosjektleder for LIFT prosjektet.

TØI-forskerne Kenneth Rødseth, Kjetil Haukaas og Per Botolf Maurseth (assosiert seniorforsker) er også tilknyttet LIFT-prosjektet.

Kontaktperson

Rasmus Bøgh Holmen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger