logo

Forskningsprosjekt:

Velferdsvirkninger av samferdselsinvesteringer

I IMPACT (Impacts of transport infrastructure investments on urban- and regional development) forsker vi på velferdsvirkninger av norske samferdselsinvesteringer.

Solid forskningsbasert empiri er nødvendig for å planlegge og utvikle helhetlige og bærekraftige transportsystemer. Blant forskere er det bred enighet om det teoretiske grunnlaget for ringvirkningseffekter av samferdselsinvesteringer. Forskere er også enige om at selv om netto ringvirkninger er godt forankret i økonomisk teori, er ikke det empiriske grunnlaget per i dag robust nok til å trekke konklusjoner om størrelsen på slike virkninger.

I IMPACT-prosjektet bruker vi tilgjengelige norske data for å estimere sammenhenger mellom størrelsen på arbeidsmarkedet og produktivitet, for deretter å bruke resultatene i en anbefalt metode for beregning av netto ringvirkninger av norske samferdselsinvesteringer.

Prosjektet favner vei-, sjø-, bane- og lufttransport for både næringsliv og privatreiser.

Slik skaper vi kunnskap om sammenhengen mellom infrastrukturinvesteringer og økonomisk vekst, som igjen skaper et bedre fundament for transportetatenes planlegging av et bærekraftig og framtidsrettet transportsystem.

Prosjektets varighet er fra 2017 til 2020.

Problemstillinger (in English)

Research Question 1: What is the empirical, causal relationship between transport infrastructure investments, agglomeration and external productivity in Norwegian transport projects? How is the impact related to characteristics of industry and urban structure?

Research Question 2: What is the knowledge bridge between pure theory and applied modelling in the theoretical literature on agglomeration?

Research Question 3: How do we best extend the current Norwegian framework for transport infrastructure appraisal to include assessment of the additivity of wider economic impacts?

Project manager

Wiljar Hansen

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalléen 21
0349 Oslo, Norway

Phone: +47 22 57 38 00
E-mail: toi@toi.no