Forskningsprosjekt:

CONSIGN - Effects of Covid-19 on reliability Of National Supply In a Global Nexus

Et samarbeidsprosjekt finansiert av BIA i Norges forskningsråd

Covid-19-pandemien har medført store utfordringer for norsk næringsliv. Dette gjelder særlig transportindustrien, som skal ivareta forsyningssikkerheten slik at essensielle samfunnsfunksjoner opprettholdes. Samtidig har pandemien medført en unik situasjon eller «levende eksperiment», hvor man har mulighet til å identifisere og avdekke hvordan næringslivet faktisk tilpasser seg i krisesituasjoner, og hvordan bedrifter responderer på myndighetenes tiltakspakker.

PROSJEKTET ER AVSLUTTET. Her kan du lese rapporter og se presentasjon fra avslutningsseminar

I CONSIGN vil TØI, i samarbeid med ti næringslivsaktører, studere effektene av Covid-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader, og hvorvidt utfordringer har bidratt til innovasjon hos store nasjonale transportkjøpere og transportører med globale nettverk - alle med essensielle roller for norsk forsyningssikkerhet. Prosjektets hovedmål er å samle sanntidserfaringer fra pandemiens påvirkning på økonomi og forsyningskjede for Norges transportavhengige næringer og godstransportmarked og for å utvikle mer robuste forsyningskjeder for fremtiden.

CONSIGN er organisert gjennom åtte arbeidspakker og benytter ulike metodiske framgangsmåter for å belyse pandemiens effekter både fra et bredde- og et dybdeperspektiv. For eksempel vil pandemiens effekt på kjøretøyutnyttelse studeres gjennom en «realtime» datafangst for ca. 1.500 norske lastebiler, etablert i LIMCO, et KPN-prosjekt finansiert av NFR. Les mer om LIMCO her. Resultater fra denne analysen vil danne en viktig input for å analysere pandemiens effekt på transport- og logistikkostnader.

Endringer i økonomisk aktivitet og etterspørsel etter transport vil i sin tur studeres gjennom sendingsdata for 2019 og 2020 fra de tre største samlasterne i Norge, som alle deltar i CONSIGN-prosjektet.

Det vil videre utføres dybdecasestudier både av transportører og av noen kritiske leverandørkjeder gjennom våre deltakerbedrifter, samt casestudier også i et breddeperspektiv. Sistnevnte casestudier vil baseres på workshops blant medlemsorganisasjoner til Norges lastebileierforbund og NHO Logistikk og Transport, som begge deltar i prosjektet. Dermed får prosjektet representert flere transportører og andre transportformer enn vegtransport. Samlet vil casestudiene gi innsikter i tilpasningsevnen og innovasjon i essensielle deler av norsk transport og forsyningssikkerhet.

Informasjon om CONSIGN og noen foreløpige resultater om Covid-19 sin påvirkning på transport og logistikk, Oppstartsmøte 12. november 2020

Artikkel: Pandemiens betydning for Norges forsyningssikkerhet

Presentasjon på konferansen Mobilitet 2021: Covid-19 og utfordringer for godstransporten

CONSIGN er finansiert av Norges forskningsråd og vil løpe til september 2022.

Arbeidspakker

AP1: Utnyttelse av kjøretøy før, under og etter krisen

AP2: Endringer i økonomisk aktivitet og etterspørsel etter transport

AP3: Kostnadsanalyser

AP4: Case-studier, del A: Transportindustrien

AP5: Case-studier, del B: Leveringskjeder

AP6: Tilpasningsevne og innovasjon

AP7: Syntetisering

AP8: Kommunikasjon og formidling

Metodisk rammeverk for prosjektet

Partnere

Kontaktperson

Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger