Du er her

  • > Logistikkostnadene i Norge ikke høyere enn i andre land

Logistikkostnadene i Norge ikke høyere enn i andre land

Logistikkostnadene i norske vareleverende bedrifter utgjør i gjennomsnitt ca 14 prosent av omsetningen. Dette er på samme nivå som i mange andre land, for eksempel i ulike regioner rundt Østersjøen.

Lagerholds- og kapitalkostnader for varer på lager utgjør ca 36 prosent av logistikkostnadene.

Selv om logistikkostnadene varierer mellom regioner og bransjer, viser denne undersøkelsen fra TØI at de norske logistikkostnadene totalt sett ikke ligger spesielt høyt sammenliknet med andre land, målt i forhold til omsetning eller som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Undersøkelsen ble gjennomført i 2008 og er finansiert av Norges forskningsråd og Statens vegvesen Vegdirektoratet. 540 bedrifter svarte på spørsmålene.

Logistikkostnadene utgjør drøyt 14 prosent av omsetningen i gjennomsnitt for alle bedriftene i undersøkelsen. Transportkostnadene er den største kostnadskomponenten og utgjør knapt 45 prosent av logistikkostnadene. Lagerholds- og kapitalkostnader for varer på lager utgjør 36 prosent, mens kostnader til transportemballasje, svinn, forsikring av varer og administrasjonskostnader utgjør til sammen ca 20 prosent.

Lagerholdskostnadene er høyere for engros¬handelsbedrifter enn for industribedrifter, mens transportkostnadene utgjør om lag like stor andel av omsetningen for alle tre hovednæringene i undersøkelsen; industri, engroshandel og bygg- og anlegg.

Logistikkostnadsandelene varierer mye med type næring. Typisk utgjør logistikk-kostnadene en høyere andel av omsetningen for næringer som produserer eller forhandler varer med lav bearbeidelsesverdi enn for næringer som produserer varer av høy verdi eller ferdigvarer. Den næringen hvor logistikkostnadene er minst i forhold til omsetningen, er produksjon av deler til motorvogner og engroshandel av elektriske artikler. Her utgjør logistikkostnadene mellom 7 og 8 prosent av omsetningen.

Spørreundersøkelsen viser relativt liten variasjon i de ulike logistikkostnadskomponentene mellom regioner, men bedrifter i Nord-Norge har de klart høyeste transportkostnadene blant bedriftene i undersøkelsen. Dette gjelder særlig for industribedrifter. De små regionale variasjonene tyder på at logistikkostnadenes andel av omsetning påvirkes vel så mye av næring og bedriftsstørrelse som av geografisk lokalisering.

Referanse:
Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger. TØI-rapport 1052/2010. Forfattere: Inger Beate Hovi og Wiljar Hansen
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger