Du er her

Norske logistikkløsninger i endring

Utviklingen i retning av færre og større sentrallagre fortsetter. Samtidig er det en tendens til at containere med varer fra Østen i større utstrekning sendes direkte til terminaler nær kunden før de strippes. Norske logistikkløsninger er i endring.

De seneste 10-20 årene har det skjedd en sentralisering til færre produksjonsanlegg og sentrallagre for å utnytte stordriftsfordeler i produksjon og lagerhold i Norge. Økt driftstid ved lagrene og ikke minst økt produktspekter, øker servicegraden overfor kundene. Den nye lager- og produksjonsstrukturen gir også færre omlastinger, redusert lagringstid og redusert ledetid fra produsent til butikk.

I casestudiene som TØI har utført framgår det at sentraliseringen har gitt reduserte logistikk- og produksjonskostnader, men dette har for noen leverandører ført til økt transport. Enkelte bedrifter framhever at det totale miljøregnskapet ikke forverres da redusert energibruk i produksjonen eller færre og mer effektive lagringsenheter veier opp for miljøbelastningene ved økt transport.

Samtidig indikerer havnestatistikken i Norge en tendens til endring i sendingsmøster for import containere, der veksten har vært større i andre havner enn Oslo havn som er den største importhavnen. Det vil si at importcontainere i større grad sendes direkte til en havn nær destinasjonsstedet. Havnene rundt Oslofjorden står for størstedelen av alt containergods som kommer med skip til Norge i dag. I tillegg kommer det meste av import med lastebiltransport til Norge inn over grensen ved Svinesund eller Ørje.

Produksjon i det fjerne Østen er billig, men ledetidene blir lange. Fokuset flyttes nå i økende grad over fra produksjonskostnader til den totale verdikjeden. Resultatet er en tendens til at den mest automatiserte produksjonen flyttes tilbake til Europa og nærmere markedene.

Rapport:
Logistikkorganisering i endring. Casestudier fra norske bedrifter.
TØI rapport 1193/2012. Forfattere: Olav Eidhammer, Inger Beate Hovi og Thorkel Askildsen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger