logo

Søk

Du er her

Anders Tønnesen forsvarte sin doktorgradsavhandling

Bypakker, bilbruk og lokale byutviklingsstrategier

TØI-forsker Anders Tønnesen forsvarte 26. juni doktoravhandlingen sin om hvordan policyaktører hindrer og tilrettelegger for at reduksjon av bilbruk skal tas inn i lokale byutviklingsstrategier.

Anders Tønnesens sin prøveforelesning har tittelen "From a theoretical point of view, what are the advantages and disadvantages of a policy packaging approach to interventions in urban travel patterns?" Tid: 26. juni 2015 kl. 9.15

Disputasen fant sted ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Omstilling til et samfunn med lavere klimagassutslipp fra transport krever koordinering av en lang rekke aktører og bruk av flere typer virkemidler. Kompakt byutvikling, økt kostnad på bilbruk og tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport er aktuelle strategier. Disse kan imidlertid være vanskelig å gjennomføre fordi policy aktører (altså individer eller grupper som forsøker å påvirke offentlig politikk) har forskjellige interesser knyttet til areal- og transportutvikling. Sentralt i denne avhandlingen er hvordan policy aktører hindrer og tilrettelegger for at reduksjon av bilbruk skal tas inn i lokale byutviklingsstrategier.

Avhandlingen har byene Trondheim, Drammen, Porsgrunn og Bodø som case. Sentralt i datainnsamlingen er dokumentstudier og intervju med ansatte på kommune/fylkesnivå, politikere og næringslivsrepresentanter. Funnene i avhandlingen formidles i tre vitenskapelige artikler.

Felles for de fire byene er at de arbeider med areal- og transportutvikling gjennom såkalte bypakker. Bypakkene er tiltakspakker, som også involverer nettverksamarbeid: de har tiltak rettet mot forskjellige transportformer (bil, sykkel, gange og kollektivtransport), har strategier for arealbruk og involverer nettverksamarbeid mellom policy aktører.  I alle de fire bypakkene ligger det en spenning i at de har målsetninger om redusert bilbruk, samtidig som de tilrettelegger for bilkjøring gjennom forbedring av veiinfrastrukturen. Det er imidlertid forskjell mellom bypakkene i bruken av ressurser og regulative virkemidler for å redusere bilbruk. Case-studie tilnærmingen ga innsikt i viktige kontekstuelle forhold som påvirket lokal beslutningstagning.

 Avhandlingen viser verdien av å se lokal klimapolitikk i sammenheng med lokale økonomiske forhold. Kommuner konkurrerer om investeringer (private og offentlige), om detaljvarehandelskunder og om innbyggere. Ved å ta inn disse forholdene i analysene kan vi bedre forstå lokal klimapolitikk. For eksempel viser dybdestudiene hvordan tiltak for redusert bilbruk møter hindringer hvis de ansees å svekke byens konkurransekraft vis-à-vis den omkringliggende regionen. Frykt for at handlende skal reise til en nabokommune med mindre parkeringsrestriksjoner er ett eksempel på denne regionale dynamikken.

Avhandlingen viser dermed også behovet for et romlig perspektiv for å forstå byers klimapolitikk. Studien ga eksempler på hvordan inter-kommunalt samarbeid kunne redusere konkurranserelaterte spenninger, men også hvordan initiativ for redusert bilbruk ble blokkert av frykt for konkurranse. Dette illustrerer hvordan lokale beslutninger påvirkes av aktører på forskjellig geografisk nivå, samt behovet for sterke regionale institusjonelle arenaer for å redusere klimagassutslipp fra transport.

 • Elsykler på frammarsj

  Motbakker reduserer sykkelbruken. Elektriske sykler kan endre på dette. Fra 2008 til 2012 har antallet elektriske sykler som årlig selges i Europa steget fra 300.000 til over to millioner.

 • Restriksjoner på dieselbiler i byene

  Dagens dieseldrevne personbiler med partikkelfilter slipper ut inntil 70 ganger mer NO2 enn en tilsvarende bensinbil. For å redusere utslippene i de største byene hvor grenseverdiene overskrides, er det viktig å begrense innfasingen av slike biler inntil Euro 6-kravene trer i kraft i 2015.

 • Klimafokuset svekkes underveis

  Overordnete målsettinger om å redusere utslippene av klimagasser forsvinner ofte når det kommer til praktisk handling. TØI har på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet sett nærmere på hvordan en prosessevaluering kan bidra til bedre måloppnåelse i klimapolitikken.

 • Elektrifisering av lette kjøretøy kan redusere energibruken med inntil 76 prosent

  En massiv overgang til elektrisk framdrift kan redusere de direkte CO2-utslippene for lette kjøretøy med inntil 97 prosent og energibruken med inntil 76 prosent. Eventuelle CO2-utslipp fra selve strømproduksjonen er holdt utenfor.

 • Avgift på biodiesel – god eller dårlig miljøpolitikk?

  Den siste tidens debatt om gjeninnføring av avgift på biodrivstoff kan gi inntrykk av at dette er et ubetinget miljøpolitisk tilbakeskritt. Det er ikke nødvendigvis riktig.

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 51 til 59 av totalt 59 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no