Du er her

Voldsom reduksjon i risiko med tunge kjøretøy

Risikoen for personskadeulykker med tunge godsbiler er redusert med 73 prosent fra 2007 til 2020. Risikoen for dødsulykker er redusert med 61 prosent.

Hele 7 av 10 dødsulykker med tunge godsbiler var utløst av andre kjøretøy.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport som er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Årsakene til den store nedgangen i ulykkesrisiko er elektronisk stabilitetskontroll, nedgang i fart, økt karosseri­sikkerhet hos motparten og Statens vegvesens og politiets kontroller.

Utenlandske tunge godsbiler har omtrent dobbelt så høy risiko for å bli involvert i personskadeulykker og dødsulykker som de norske, men det faktiske antallet ulykker de er involvert i er relativt lavt. Faktisk er 81 prosent av de tunge godsbilene som er involvert trafikkulykker med personskader norskregistrerte, mens tallet for de som er involvert i dødsulykker er 88 prosent.

Utenlandskregistrerte tunge godsbiler har særlig høyere risiko i vest, midt og Nord-Norge.

Ulykkes­analyser og kvalitative data indikerer at krevende veger og forhold i Vest-, Midt- og Nord-Norge, og erfaring med slike forhold, spiller en viktig rolle.

På noen områder har utenlandske tunge godsbilene hatt en litt større reduksjon i ulykkesrisiko enn de norske, for eksempel på personskadeulykker. Mulige årsaker er tiltakene har hatt sterkere effekt på de utenlandske enn de norske og økt erfaring med og tilpasning til norske forhold.

Rapport: Tunge kjøretøys ulykkesrisiko i Norge. TØI-rapport 1886/2022. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ingeborg Storesund Hesjevoll, Fridulv Sagberg, Inger Beate Hovi, Rune Elvik

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger