Du er her

Vinterføre og manglende erfaring skaper ulykker

Rapporten fra 2016 er stadig aktuell: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler.

Norske veger kan være utfordrende for utenlandske sjåfører, med dårligere vegstandard enn det som vanligvis finnes på det europeiske kontinentet.

Manglende erfaring og kompetanse når det gjelder å kjøre på norske veger, samt takle norsk vinterføre, synes å være viktige årsaksfaktorer.

I studien brukte forskerne flere metoder for å undersøke sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak i forbindelse med økende internasjonalisering i godstransport på veg. En litteraturstudie viste at utenlandske sjåfører av tunge godsbiler generelt har dobbelt så stor risiko som innenlandske sjåfører.

Analyser av norske ulykkesdata viste at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

På bakgrunn av dataene konkluderte forskerne med at særlig to risikofaktorer synes å være viktige: (1) Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veger og (2) Vinterkjøring.

Norske veger kan være utfordrende for utenlandske sjåfører, med dårligere vegstandard enn det som vanligvis finnes på det europeiske kontinentet, og kupert terreng (bratt stigning).

Utenlandske sjåfører av tunge godsbiler har høyere ulykkesrisiko per km. kjørt i Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge, hvor vegene er mer krevende. Resultatene tyder på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse på, høyere mestringsfølelse og lavere risikooppfatning knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge.

Rapporten foreslår særlig seks tiltak som synes å være viktige for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge:

  1. Øke kontrollene av tunge kjøretøy
  2. Utdanning/informasjon om vinterkjøring og norske vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører
  3. Avklare (og øke) transportkjøperes ansvar
  4. Mer myndighet til Statens vegvesen
  5. Endre sanksjoneringsmulighetene fra anmeldelser til bøter og
  6. Økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter.


Rapport:
Internasjonalisering i godstransport på veg: sikkerhetskonsekvenser, risikofaktorer og tiltak. TØI rapport 1487/2016
Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Phillips, Gunhild Meyer Levlin og Inger Beate Hovi 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger