Du er her

Økonomisk kjøring gir lavere ulykkesrisiko

Godstransportsjåfører som kjører økonomisk har lavere ulykkesrisiko enn andre sjåfører.

En ny TØI-rapport viser at godstransportsjåfører som kjører økonomisk har lavere ulykkesrisiko enn andre sjåfører.

Rapporten er én av fire rapporter som handler om økonomisk kjøring og energiledelse, og effekter på økonomi, trafikksikkerhet, utslipp, arbeidsmiljø og sjåførtrivsel. Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen.

Rapporten undersøker sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet i godstransport på veg. Forskerne har arbeidet i to trinn hvor de først har testet sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet på sjåførnivå, og deretter studert sammenhengen mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet på organisasjonsnivå.

Sjåfører som kjører økonomisk, har lavere ulykkesrisiko

Økonomisk kjøring handler i stor grad om kjørestil, som å unngå tomgangskjøring, rulle mest mulig uten gasspådrag («utrulling»), bruke cruisekontroll, holde fartsgrensen og god avstand til bilen foran, ha jevn og lav fart, og unngå harde nedbremsinger. Alt dette registreres i lastebilenes flåtestyringssystem, som gir sjåførene en skår eller karakter, basert på disse parameterne.

På sjåførnivå finner forskerne at sjåfører med høy skår i flåtestyringssystemene har lavere ulykkesrisiko enn sjåførene med lavere skår. Dette skyldes trolig at en økonomisk kjørestil ofte er sikker fordi den er defensiv, kontrollert, rolig og forutseende, og fordi flåtestyringssystemet premierer både trafikksikker og økonomisk kjøring.

Trafikksikker og økonomisk kjøring gir bedre miljø

På organisasjonsnivå finner forskerne en viss støtte for at trafikksikkerhetsnivået øker for bedriftene på hvert nivå på Miljøstigen for lang- og regionaltransport. Sammenhengen mellom økonomisk kjøring på bedriftsnivå og trafikksikkerhet skyldes at bedriftene øverst i Miljøstigen har flere sjåfører med høye skår i flåtestyringssystemet.

På bakgrunn av resultatene kan man spørre seg om økonomisk kjøring/energiledelse også er et effektivt trafikksikkerhetstiltak. Dette vil i så fall være tiltak som det kan være lettere å motivere transportbedrifter til å innføre enn rene trafikksikkerhetstiltak, fordi redusert drivstofforbruk har direkte økonomiske gevinster for bedriftene. I tillegg er det direkte knyttet til lavere utslipp. I rapporten diskuteres det også potensielle konflikter mellom økonomisk kjøring og trafikksikkerhet.

Rapporten tar utgangspunkt i Miljøstigen, som er en forskningsbasert modell utviklet av forskere ved TØI, og som beskriver hvordan godstransportbedrifter kan arbeide med økonomisk kjøring og energiledelse på organisasjonsnivå. Miljøstigen beskriver en tilnærming med gradvis innføring av spesifikke tiltak rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse.

Rapport: Trafikksikkerhetseffekter av økonomisk kjøring i godstransport. TØI-rapport 1795/2020. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Vibeke Milch

Øvrige rapporter i rapportserien som publiseres samtidig:

Rapport om utvikling av Miljøstigen, som nevnt over, gjennom litteraturstudie og forskningsintervjuer, kan du lese her:

Miljøstigen for energiledelse – En litteraturstudie av økonomisk kjøring og energiledelse

Miljøstigen testes i en tredje rapport som undersøker sammenhengen mellom økonomisk kjøring, energiledelse og (reduksjoner i) drivstofforbruk. Utvalget testes blant 16 bedrifter som har fått støtte av Enova til å arbeide med økonomisk kjøring, og et referanseutvalg av sjåfører fra antatt gjennomsnittlige bedrifter. Rapporten konkluderer med at bedriftene på Miljøstigens nivå 3, som har innført flest tiltak rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse, har hatt de største reduksjonene i drivstofforbruk, med 10 % reduksjon. Dette støtter ideen bak Miljøstigen. Sjåførene rapporterer også om en rekke positive tilleggseffekter av tiltakene rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse: de opplever mer trivsel i arbeidet, mer selvtillit og stolthet som sjåfører, og at bedriftens omdømme har blitt bedre.

Rapport om testing av Miljøstigen kan du lese her: Økonomisk kjøring i godstransportbedrifter – En studie av implementering og effekter av Miljøstigen for energiledelse

Den siste rapporten undersøker trafikksikkerhetseffekter av økonomisk kjøring og flåtestyringssystem i tre bedrifter i to målinger, i 2013 og 2018. Studien indikerer at tiltak for økonomisk kjøring generelt og flåtestyringssystem spesielt har god effekt på trafikksikkerhet. Ulykkesrisikoen i Bedrift B og C («eksperimentbedrifter») har gått ned, med hhv. 52 og 36 % i ettermålingene i 2018, og sikkerhetskulturen er forbedret. Intervjudataene støtter konklusjonen om lavere ulykkesrisiko. Forskerne konkluderer imidlertid med at organisatoriske sikkerhetstiltak har best effekt på trafikksikkerhet, fordi Bedrift A («kontrollbedrift») har et høyere trafikksikkerhetsnivå enn de to andre bedriftene, med 71 % lavere risiko i 2013 og 46 % lavere risiko i 2018. Denne bedriften har flere sikkerhetstiltak enn de to andre, særlig tiltak som går på systemnivå. Bedrift A har også andre rammebetingelser for sikkerhet, siden bedriften frakter farlig gods.

Den siste rapporten kan du lese her: Økonomisk kjøring som trafikksikker-hetstiltak Før- og etter studie av tre bedrifter

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger