Du er her

Norske ulykkesmodeller blant verdens beste

En gjennomgang viser at norske ulykkesmodeller holder høy faglig standard og er på linje med det beste som er utviklet i andre land.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet. Ulykkesmodeller og tall eller funksjoner som viser virkninger av trafikksikkerhetstiltak (virkningsfaktorer), er viktige verktøy for å bedre trafikksikkerheten på den mest effektive måten. Programmet som Statens vegvesen bruker for å beregne virkninger av trafikksikkerhetstiltak heter TS-effekt.

TØI har sammenlignet norske ulykkesmodeller og virkningsfaktorer med dem som er utviklet i andre land. Faglig sett er modellene som vi bruker i Norge fullt på høyden.

Den første moderne ulykkesmodellen i Norge kom i 2002 og er siden blitt oppdatert flere ganger. En ny oppdatering pågår i 2023. Modellene kan si noe om sikkerheten i vegnettet generelt, men også for bestemte vegelementer som kryss, kurver og tunneler.

De siste årene har antall ulykker og antall skadde eller drepte i trafikken endret seg raskt. Modellene blir da fort utdaterte og trenger kontinuerlig oppdatering.

Når det gjelder virkninger av trafikksikkerhetstiltak, blir disse i økende grad angitt i form av funksjoner, ikke punktestimater. Dette gjenspeiler det faktum at virkningene av mange trafikksikkerhetstiltak varierer systematisk med andre tiltak, noe man ikke fanges opp ved kun å oppgi ett enkelt tall for virkningen av et tiltak. Det er også ønskelig å skille mest mulig mellom virkninger på drepte, hardt skadde og lettere skadde.

Dette er de ulykkesmodellene som er gjennomgått i rapporten:

  • Danske ulykkesmodeller og virkningsfaktorer
  • Det finske TARVA-systemet
  • PRACT-modellene (europeisk prosjekt)
  • EGRIS-modellene (europeisk prosjekt)
  • Ulykkesmodeller i Highway Safety Manual (USA)
  • IRAP-systemet for å klassifisere veger etter sikkerhet
  • Virkningsfaktorer i Crash Modification Clearinghouse (USA)

Rapporten er finansiert av Statens vegvesen

Rapport: Verktøy for sikkerhetsstyring av veger. Ulykkesmodeller og virkningsfaktorer. TØI rapport 1924/2022. Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye

Tekst: Harald Aas, rådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger