Du er her

Norge i førersetet på buss-sikkerhet

Det bør utvikles en egen europeisk standard for kollisjonssikkerhet i buss, mener TØI-forskere i ny rapport.  

Det er en av anbefalingene i en fersk TØI-rapport om sjåfør- og trafikksikkerhet i Europa og Norge, som presenteres på Europas største bussmesse Busworld i Brüssel den 10. oktober 2023. Rapporten er skrevet på oppdrag for Kollektivtrafikkforeningen.

I rapporten gir forskere en oversikt over status for trafikksikkerhet i busstransport, og potensielle tiltak for å bedre trafikksikkerheten i buss; for sjåfører, passasjerer og trafikanter rundt bussen. Rapporten skal gi beslutningstakere og innkjøpere et grunnlag for å stille effektive og relevante krav til økt trafikksikkerhet

Basert på en systematisk litteraturanalyse av tidligere forskning anbefaler forskerne at det stilles krav til at følgende tiltak blir obligatoriske i busstransport:

  • Flåtestyringssystemer for å legge til rette for myk kjørestil
  • Sikkerhets­kulturtiltak
  • Sikkerhetsstyringssystemer
  • Kollisjonsvern for bussjåfører

Når det gjelder det siste punktet har Norge nylig gått i bresjen internasjonalt og innført et lovkrav om dette. Det finnes imidlertid ikke egne sikkerhetsstandarder som er spesielt tilpasset buss.

- Vi anbefaler at det bør utvikles en egen europeisk standard for kollisjonssikkerhet i buss, som er spesifikt tilpasset bruken av slike kjøretøy, sier Tor-Olav Nævestad, forskningsleder på TØI.

Samme krav til sikkerhetskultur og sikkerhetsstyring som innen luftfart, maritim sektor og jernbane

Det er generelt mindre fokus på sikkerhetskultur og sikkerhetssystemer i vegsektoren sammen­lignet med andre transportsektorer. Årsaken er at transportbedrifter i vegsektoren ikke har de samme lovkravene til sikkerhetsstyringssystemer som innen luftfart, maritim sektor og jernbane. Det kan imidlertid ikke innføres egne nasjonale krav om dette i vegtransport på grunn av EUs regler om like konkurransevilkår for transportbedrifter. Da er løsningen at tredjeparter, for eksempel transportkjøpere stiller krav om dette, og det skal rapporten legge til rette for.

- Til tross for manglende lovkrav jobber flere busselskaper allerede systematisk med sikker­hetsstyringssystemer og sikkerhetskultur. Det har gitt posi­tive sikkerhetsresultater. Det samme gjelder systematisk arbeid med flåtestyringssystem hvor det legges til rette for en myk kjørestil. Myk kjørestil kan forebygge både trafikkulykker og passasjerskader om bord i bussen, som ikke skyldes trafikkulykker. Tiltaket er også økonomisk lønnsomt og kan gi lavere drivstoffkostnader, forklarer Nævestad.

FAKTABOKS

Sikkerhetsstyringssystemer består av formelle prosedyrer og tiltak som gjør organisasjoner i stand til å arbeide systematisk med sikkerhet, som å identifisere risikoer gjennom formelle risikoanalyser, utvikle og implementere korrigerende tiltak (f.eks. prose­dyrer, opplæring), definere roller og ansvar, regelmessig overvåking av status, mm.

Sikkerhetskultur handler om de uformelle aspektene ved sikkerhet, eller «hva folk faktisk gjør» og refererer til felles og sikkerhetsrelevante måter å tenke og handle på. Sikkerhetskultur måles gjerne etter ledelsens og ansattes engasjement for sikkerhet, og oppfatninger om hvorvidt aspekter ved sikkerhetsstyringssystemer er "levende" og relevante.

Rapport: TØI-rapport 1984/2023. Safety in bus transport in Europe - Status of safety and discussion of measures benefitting drivers, passengers and other road users. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Alena Katharina Høye og Rune Elvik

Tekst: Hanne Sparre-Enger, Kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger