Du er her

Nær 1 av 5 bussjåfører bruker mobil under kjøring

Distraksjon ved kjøring øker risiko for trafikkulykker.

Forskere ved TØI har undersøkt omfanget av og årsakene til mobilbruk blant bussjåfører fra tre busselskap i to fylker i Norge. Mobilbruk ble undersøkt gjennom en spørreundersøkelse blant 689 bussjåfører og i intervjuer.

Resultatene tyder på at mobilbruk blant bussjåfører er et økende problem. Oppdragsgiveren mottar et økende antall kundeklager på mobilbruk blant bussjåfører.

I underkant av 20 prosent av bussjåførene fra ett av de tre selskapene sa at de bruker tidvis mobiltelefon under kjøring av buss, selv om dette motstrider selskapets retningslinjer. Mobilbruken er stort sett sporadisk i form av mindre enn én gang i uka. Tre prosent oppga at de brukte mobil under kjøring hver dag.

Omfang av mobilbruk blant bussjåførene ansatt i selskap uten forbud mot mobilbruk lå på 63 prosent. Det er grunn til å tro at mye av dette er bruk av håndfri mobil i tråd med norsk vegtrafikklov, men det gir likevel en indikasjon på hvordan omfanget av bruk av mobilen under kjøring av buss kan se ut hvis retningslinjer som motvirker mobilbruk ikke inkluderes i kontrakter eller busselskapets dokumentasjon.

Teknologisk nyvinning har økt omfanget av mobilbruk og endret måten vi bruker mobil på i samfunnet. Dette har medført at det er enklere for bussjåfører å kommunisere med andre grupper enn kollegaer når de er på jobb, noe som kan påvirke kulturen på pauserommet. En slik kultur påvirkes også av ledelsens forståelse for mobilbruk på holdeplasser og terminaler, og selskapenes benyttelse av systemer som oppfordrer til bruk av mobil i tjenesten. I kombinasjon med manglende forbud om mobilbruk hos andre busselskap samt lav opplevd oppdagelsesrisiko og selskapenes prioritering av punktlighet under kjøring, kan dette bidra til å svekke troen blant bussjåførene på at mobilbruk under kjøring har alvorlige følger.

For å redusere mobilbruk under kjøring av buss, må klare og konsekvente prosedyrer blir utviklet, gjerne i prosess som involverer bussjåførene.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av strategisk instituttsatsning for fagområdet Sikkerhet og organisering i avdeling for Sikkerhet og miljø. Den er et uavhengig arbeid i TØIs regi og finansiert etter bevilgning fra Forskningsrådet.

Hele rapporten: TØI-rapport 1661/2018. Bruk av mobiltelefon blant bussjåfører: En sosioteknisk tilnærming. Forfattere: Siri Hegna Berge og Ross O. Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger