Du er her

Mer aggressiv kjøring blant greske bilister

Greske sjåfører kan få utløp for frustrasjon, for eksempel knyttet til finanskrisen, gjennom å vise aggresjon i trafikken.

Norge har færrest drepte i trafikken av alle land i Europa. Hellas har en av de høyeste trafikkdødelighetene. 

I hvilken grad kan kultur forklare den store forskjellen?

Forskere ved TØI og det nasjonale tekniske universitetet i Athen (NTUA) i Hellas har sammenlignet nasjonal trafikksikkerhetskultur i Norge og Hellas for å undersøke i hvilken grad dette kan forklare det ulike trafikksikkerhetsnivået i de to landene.

Studien bygger hovedsakelig på to metoder, kvantitative spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer, både blant privatsjåfører og yrkessjåfører.

Resultatene viser at nasjonal trafikksikkerhetskultur påvirker trafikksikkerhetsadferd gjennom sjåførers oppfatning av hva som er «normalt» og forventet fra sjåfører i sitt eget land.

De viktigste forskjellene mellom norsk og gresk trafikksikkerhetskultur er knyttet til høyere forekomst av aggressiv kjøring og mindre regeloverholdelser i Hellas. De norske sjåførene kjørte generelt mindre aggressivt, brukte oftere bilbelte og kjørte sjeldnere med promille enn de greske sjåførene.

Alle de greske privatbilistene som ble intervjuet beskrev seg selv som irriterte eller aggressive sjåfører, men det gjorde ikke de norske privatbilistene i undersøkelsen. Norske sjåfører sier at det hender at de noen ganger blir irriterte eller sinte når de kjører, men det ser ikke ut til at det var spesielt utbredt.

De greske bussjåførene mente at finanskrisen har ført til mangelfullt vegvedlikehold, og at dette påvirker kjøring og samhandling i trafikken. Videre mente de greske yrkessjåførene at finanskrisen har påvirket gresk kjørekultur negativt gjennom å påvirke førernes følelsesmessige tilstand. De fortalte at greske sjåfører har blitt mer anspente de siste årene som en følge av finanskrisen, og at det medførte at de hadde lettere for å «eksplodere» i trafikken.

Forskerne mener at de ulike nasjonale trafikksikkerhetskulturene kan skyldes forskjeller ved: 1) Interaksjon, 2) politihåndhevelse, 3) infrastruktur, 4) førernes følelsesmessige tilstand, og mer spesifikt finanskrisen i Hellas, 5) føreropplæring, og 6) sammensetningen av trafikantgrupper.

Ikke overraskende, finner forskerne også en sammenheng mellom aggressiv kjøring og ulykkesinvolvering.

Studien indikerer at nasjonal trafiksikkerhetskultur er viktig, fordi den påvirker trafikksikkerhetsadferd, som igjen er relatert til ulykkesinvolvering.

Rapporten er skrevet som en del av forskningsprosjektet «Safety culture in private and professional transport: Examining its influence on behaviours and implications for interventions» og er finansiert av det norske Forskningsrådet.

Hele rapporten: Trafikksikkerhetskultur i Norge og Hellas. TØI-rapport: 1685/2019. Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Ross Phillips, Torkel Bjørnskau, Karen Ranestad, Alexandra Laiou & George Yannis

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger