Du er her

Lavere ulykkesrisiko for både norske og utenlandske lastebiler

Ulykkesrisikoen for tunge godsbiler går ned. Men fortsatt har utenlandske lastebiler dobbelt så høy ulykkesrisiko sammenliknet med norske.

I mediene har det i mange år vært skrevet mye om dårlig sikkerhet for utenlandske godsbiler på norske veier sammenliknet med norske godsbiler. TØI har nå oppdatert risikotallene på oppdrag fra Statens vegvesen. Ulykkesutviklingen er svært positiv.

Fra perioden 2007-2012 til perioden 2013-2018 har det vært en halvering av risikoen for trafikkulykker med personskader for både norske og utenlandske tunge godsbiler. Men de utenlandske godsbilene har fortsatt dobbelt så høy risiko som de norske.

Ulykkesdata for hele perioden 2007-2018 viser at det er store forskjeller i ulykkesrisiko avhengig av hvor de utenlandske godsbilene kommer fra.

Biler fra EUs første medlemsland (EU15 med unntak av Sverige og Danmark: Finland, Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania) har høyest risiko, med 0,66 personskader per million kjørte km. Dette er om lag 2,5 ganger høyere enn norske tunge godsbiler som har 0,25 personskader per million kjørte km.  

Etter EU15-gruppen kommer svenske kjøretøy (0,48), polske og baltiske kjøretøy (0,39) og danske kjøretøy (0,35).

Tallene tyder også på at ulykkesrisikoen til de utenlandske bilene har gått ned og nærmet seg de norske i 2016 og 2017, men tallgrunnlaget for de enkelte år er lite.

Av rapporten framgår det også at utenlandske transportører sliter når kjøreforholdene blir mer krevende. De har 1,6 ganger høyere risiko når de kjører i Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge enn de har ved kjøring i Sør-Norge og Øst-Norge.

De norske tung­bilenes ulykkesrisiko varierer ikke like mye mellom landsdel som biler fra andre land. Dette indikerer at det er mer krevende å kjøre tung godsbil i noen deler av Norge enn andre, og at norske tunge godsbiler og sjåfører har bedre forutsetninger for dette.

Figur 1: Antall tunge godsbiler i politirapporterte trafikkulykker med personskader per million kjørte km i Norge 2007-2012 og 2013-2018, fordelt på kjøretøy registrert i Norge og øvrige land.

Av det totale trafikkarbeidet står norske sjåfører for rundt 90 prosent, og 80 prosent av ulykkene skjer med norske tungbiler.

Rapport: Ulykkesrisikoen til norske og utenlandske tunge godsbiler i Norge. TØI rapport 1801/2020 Forfattere: Tor-Olav Nævestad og Inger Beate Hovi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger