Du er her

Kantstopp versus busslomme – ingen entydig forskjell i ulykkesrisiko

En litteraturgjennomgang og ulykkesanalyse av nær 70 000 busstopp viser ikke noen entydig forskjell i ulykkesrisiko mellom bruk av busslommer kontra kantstopp.

Dette er konklusjonen i en rapport fra TØI.

I de senere år har noen busslommer blitt omgjort til kantstopp og enkelte kantstopp omgjort til busslommer. Dette har ført til en debatt om hvilken løsning som er mest trafikksikker. Kantstopp er mindre arealkrevende og prioriterer kollektivtrafikken over biltrafikken. Kantstopp kan også være mindre kostbart enn busslommer og kan gi bedre fremkommelighet for myke trafikanter og har også fordeler dersom flere busser ankommer holdeplassen samtidig.

Men det kan også tenkes at kantstopp kan medføre et trafikksikkerhetsproblem på grunn av kødannelse og forbikjøringer og fordi fotgjengere har dårligere sikt og i mindre grad synes når de skal krysse vegen foran bussen enn ved busslomme.

Men studien finner altså ingen systematisk forskjell i risiko mellom de to måtene å utforme holdeplassen på. Ulykkesanalysen viser at per buss er antall trafikkulykker som skjer innenfor 60 meter fra bussholdeplassen noe høyere for kantstopp enn for busslommer. Men dataene tyder på at dette ikke skyldes holdeplassens utforming. Flere av ulykkene ved kantstopp er registrert i offisiell ulykkesstatistikk som «ulykker i kryss». Dette kan tyde på at mange av konfliktsituasjonene ved kantstopp skyldes krysset og ikke utforming av holdeplassen som kantstopp. Studien fant heller ikke støtte for en hypotese om at det er flere møteulykker der biler kjører forbi bussen ved kantstopp, sammenliknet med busslomme.

Ved busslommer skjer de fleste ulykkene nærmere holdeplassen sammenliknet med kantstopp.

Den eksplorative ulykkesanalysen ble gjennomført med data hentet fra Vegkart og SSB som inkluderer 5.625 ulykker i tilknytning til 63.729 bussholdeplasser på kommunale-, fylkes- og riksveger i Norge. Litteraturgjennomgangen viser at det finnes relativt få tidligere studier som omhandler bussholdeplassers utforming, og her er resultatene delvis motstridende.

Rapporten konkluderer med at det er behov for konfliktstudier, flere ulykkesanalyser, dybdestudier og før- og etter-studier av bussholdeplasser, for å bidra til solid empirisk kunnskap om sammenhengen mellom utforming av holdeplass og ulykkesrisiko.

Rapport: Effekt av holdeplasser på trafikksikkerhet og fremkommelighet. Litteraturgjennomgang og eksplorativ ulykkesanalyse. Forfattere: Ross O. Phillips Siri Hegna Berge, Oddrun Helen Hagen. TØI-rapport 1703/2019

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger