Du er her

  • > Sikkerhet og resiliens
  • > «Hjertesone» rundt skoler kan bidra til bedre trafikkultur og mindre bilkjøring

«Hjertesone» rundt skoler kan bidra til bedre trafikkultur og mindre bilkjøring

Forankring av tiltaket hos skoleledelse og fysisk infrastruktur rundt skolene er imidlertid viktige premissgivere for at tiltaket skal lykkes.

Dette viser en ny TØI-rapport laget på oppdrag av Trygg Trafikk, hvor man har evaluert hjertesoneprosjektet i Bergen kommune.

I 2016 vedtok bystyret at alle kommunens 66 barneskoler skulle etablere Hjertesone innen utgangen av bystyrets periode. Hjertesone er et tiltak for å skape tryggere skolevei for barn ved at det opprettes en geografisk sone rundt skolen – en hjertesone – som skal fungere som en helt eller tilnærmet bilfri sone. Hensikten er å redusere foreldrekjøring til og fra skolen, og få flere til å sykle og gå.

Resultatene viser at Hjertesone kan være et godt tiltak for å bedre trafikkulturen rundt skoler, og for å begrense bilkjøring i skolenes nærområde. Hjertesone har bidratt til økt bevisstgjøring rundt bilkjøring og trafikksikkerhet blant ansatte og foresatte. Flere skoler rapporterte at flere ansatte og foresatte sykler og går mer, og at det er blitt mindre trafikkaos ved levering og henting etter at skolen innførte Hjertesone. Innføring av gågrupper, droppsone og sanksjonering av unødvendig kjøring innenfor hjertesonen er de elementene av tiltaket som synes å påvirketrafikkulturen mest. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler i forhold til hvor godt man opplever at hjertesonen fungerer. På noen skoler var infrastrukturen og trafikkmiljøet rundt skolen godt tilrettelagt for å etablere en hjertesone uten store fysiske tiltak, mens andre steder var infrastruktur, veier og trafikkmiljøet i nærheten en hindring for å få til en hjertesone som oppleves funksjonell og trygg. Resultatene peker videre på at en sterk forankring hos skolens ledelse er en viktig forutsetning for vellykket implementering av Hjertesone. Dette er i tråd med tidligere forskning som viser at engasjement fra toppledelsen er en svært viktig forutsetning for at sikkerhetskultur­tiltak skal lykkes.

Evalueringen avdekker enkelte forhold ved organiseringen som kunne fungert bedre, først og fremst rundt forhåndsavklaring av rammer, men også utredning av ressursbehov, både i kommunen og på den enkelte skole. En tidligere konsekvensutredning ville trolig ha bidratt til å tydeliggjøre hvilke ressurser prosjektet ville kreve og tydeliggjøre overfor skoleansatte og foresatte hva prosjektet skulle være.  

En klar fordel med at prosjektet var initiert ut ifra et politisk vedtak er at man har oppnådd sterk forankring både hos ledelsen på de ulike skolene og i det offentlige apparatet i kommunen. Dette har resultert i at Hjertesone har blitt innlemmet i kommunens planverk. Det innebærer at Hjertesonekonseptet inngår i planleggingen av alle nye framtidige skolebygg.

Rapport: Evaluering av Hjertesone - En prosessevaluering av hjertesoneprosjektet i Bergen kommune. TØI-rapport 1877/2022. Forfattere: Vibeke Milch og Tor Olav Nævestad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger