Du er her

De fleste eldre bilførere som søker, får godkjent helseattest

Eldre som av helsemessige årsaker ikke lenger er skikket til å kjøre bil, fanges i stor grad opp gjennom ordinære konsultasjoner og undersøkelser hos fastlegen.

Mange slutter også selv å kjøre bil. Det viser en undersøkelse utført ved Transportøkonomisk institutt. Det forklarer også hvorfor forholdsvis få førere over 80 år som søker om helseattest fra fastlegen for å få beholde førerkortet, blir nektet dette.

Selv om andelen som ikke får fornyet helseattest er lav, er det likevel et ikke ubetydelig antall.

Funnene i undersøkelsen viser at den vanligste årsaken til at eldre ikke får beholde førerkortet, er kognitiv svikt. Andre viktige årsaker er synssvekkelser, bruk av medikamenter og nevrologiske sykdommer.

Fastlegene som er intervjuet, har i hovedsak et positivt syn på helseattestordningen og følger anbefalingene, men enkelte leger gjør også individuelle tilpasninger. De kognitive testene som anbefales i førerkortveilederen, anses som nyttige, og de brukes i stor grad. De brukes imidlertid ikke alltid nøyaktig som foreskrevet, bl.a. bruker enkelte leger dem ikke kun ved mistanke, og noen leger gjør noen tilpasninger for å gjøre testsituasjonen mindre stressende.

Noen svake punkter ved ordningen er at helsekontrollen kan være en belastning for lege-pasient-forholdet og at det ikke er noen system for å fange opp eldre som gjør gjentatte forsøk på å få helseattest etter avslag, f.eks. ved å bytte fastlege. Samtidig er det bred enighet blant fastlegene om at helseattestordningen bidrar til at man fanger opp personer som utgjør en fare i trafikken, og som ikke ellers vil bli fanget opp.

Rapport: Førerett og helse blant eldre førere. TØI rapport 1885/2022. Forfattere: Vibeke Milch, Alena K. Høye, Fridulv Sagberg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger