Du er her

Forskningsprosjekt

Endringer i reisevaner i Oslo og Akershus

Prosjektet "Reisevaneendring i Oslo og Akershus; analyser av seks trafikknutepunkt" skal gi kunnskap om hvordan en kan oppnå mer miljøvennlige arbeidsreiser innenfor seks sentrale områder i regionen.

Trafikkbelastninger i forbindelse med arbeidsreiser utgjør en sentral utfordring for Oslo og Akershus. Vekst i bilbasert pendling, spesielt fra Oslos tilgrensende kommuner, forventes å gi nedsatt fremkommelighet og økte utslipp av klimagasser.

Gjennom en kombinasjon av metoder rettet mot pendlingsstrømanalyse, bedriftsundersøkelser og intervjuer av personer som foretar daglige arbeidsreiser innenfor sonene, vil prosjektet frembringe ny kunnskap om forventet effekt av tiltak og tiltakspakker.

Følgende områder blir analysert innenfor prosjektet: Nordbyhagen, Nydalen, Gaustad, Linderud, Fornebu og Oslo sentrum. I hver sone er det etablert samarbeid med større virksomheter, og egne tiltakspakker utvikles i lys av gjeldende prognoser for befolkningstilvekst, pendling og næringsutvikling.

Prosjektet gjøres med støtte fra Regionale Forskningsfond i Oslo og Akershus, samt fra samarbeidspartnere innenfor regionen.

Samarbeidspartnere: Bymiljøetaten i Oslo Kommune, Jernbaneverket, Akershus Fylkeskommune, Ruter og Statens Vegvesen Region øst.

Bedriftspartnere: Ahus, Akershus Fylkeskommune, Handelshøgskolen BI, Siemens, Statoil og Universitetet i Oslo.

Faglige referansepersoner: Bertil Vilhelmson, Universitetet i Gøteborg; David Banister, Universitet i Oxford

Innlegg fra seminaret om Arbeidsreiser i den kunnskapsintensive byen 23. november 2016

Her får du en oversikt over publiserte rapporter og artikler fra prosjektet

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger