Du er her

  • > Gods på jernbane gir stor klimagevinst

Gods på jernbane gir stor klimagevinst

Årlig finner det sted en halv million grensepasseringer med tyngre lastebiler til Norge. Med bedre jernbaneløsninger vil vi kunne spare brorparten av disse.

Containertransporter med jernbane tar vel halvparten av godset på viktige nasjonale forbindelser som Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. Men fra Europa til Norge er markedsandelen på bare fem prosent.

Forskningsresultater fra forskningsprosjektet TEMPO indikerer at overførsel av gods fra veg til jernbane på gods til og fra kontinentet vil ha en god klimaeffekt.  Omlag 85 prosent av oppvarmingen fra disse transportene kan spares dersom de blir overført til jernbane. Det betyr at selv om både eksport og import dobles, kan man fremdeles sitte igjen med utslipp som utgjør tredjedelen av dem vi har i dag.

Barrierer og muligheter
Å få lastbiltransportene over på jernbane er imidlertid lettere sagt enn gjort. Dete er ikke bare utfordringer knyttet til samarbeid mellom de nasjonale togoperatører og Jernbaneverket, som har ansvaret for infrastruktur og slot-tildeling, men også utfordringer knyttet til samarbeidet mellom norske og europeiske myndigheter og infrastrukturforvaltere, og ikke minst til logistikkselskap og vareeiere.

Forholdene har imidlertid aldri ligget bedre til rette for å få til et skifte fra veg til jernbane på disse strekningene. Infrastruktursatsinger som trekantsamarbeidet, utviklingen av det trans-europeiske jernbanenettverket, storsatsinger som Fehmarn-forbindelsen, og moderniseringen av signalsystemene gir godstransport med jernbane et vesentlig bedre utgangspunkt. Fokus har skiftet fra det snevert nasjonale til hva vi i Europa kan få til sammen.

”Rail ports”
En spesiell utfordring for Norge ligger i at importen øker mer enn eksporten. Når importen også stammer fra ulike steder i flere land, sier det seg selv at de individuelle små volumene og den store geografiske spredningen gjør lastebil attraktiv. Et nærliggende svar på denne utfordringen er å opprette det vi har kalt ”Rail Ports”, inngangsportaler til Norge på Kontinentet, hvor intermodal godstrafikk til Norge konsolideres og omlastes til jernbane.

Når slike ”Rail Ports” utrustes med infrastruktur for omlastning og med IT-løsninger, vil de kunne konsolidere forsendelser fra ulike opprinnelsessteder i Europa. Dette vil gi grunnlag for tilstrekkelige godsvolumer til å forvare drift av pendeltog med høy frekvens og høy pålitelighet.

Kunnskap fra TEMPO
Forskningsprosjektet TEMPO vil derfor arbeide med myndigheter fra Norge og andre land for at "Rail Ports"- konseptet skal kunne realiseres. Tanken er her å finne lokaliseringer som kan attrahere og konsolidere godsstrømmer fra f. eks. Kina via Amsterdam, Rotterdam Antwerpen og Hamburg på den ene siden og fra Sentral- og Øst-Europa på den andre. Spesielt vurderes mulighetene for å kjøpe seg inn i en rekke eksisterende jernbaneterminaler og/eller nedlagte rangeringsstasjoner som kan oppgraderes og koples med godsknutepunkter i Norge.

Rapport:
Grønn håndsrekning - bærekraftig godstransport med jernbane til Europa.  TØI rapport 1118/2010.. Forfattere: Ronny Klæboe og  Johanna Ludvigsen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger