Du er her

Personer med redusert funksjonsevne vegrer seg for å reise kollektivt

For mange utfordringer, reelle eller forventede, gjør at personer med redusert funksjonsevne ikke reiser kollektivt.

Dette er hovedkonklusjonen i en undersøkelse hvor personer med ulike funksjonsnedsettelser er blitt intervjuet om hvorfor de ikke bruker kollektivtransport.

Mange av informantene i undersøkelsen opplever usikkerhet når det gjelder kollektivreisen. De forventer å møte på problemer underveis. Dette er basert på tidligere negative erfaringer, men også på en generell usikkerhet knyttet til kollektivsystemet og tilbudet.

For mange er det summen av utfordringer, reelle eller forventede, som gjør at de velger ikke å reise kollektivt. Dette kan være problemer med billettkjøp, manglende hjelp fra sjåfører, problemer med å komme seg om bord, og lite eller manglende informasjon. Disse utfordringene er basert på reelle opplevelser, men også på forestillinger om hva som vil skje når man reiser kollektivt. Noen få av informantene identifiserer tydelig utløsende faktorer.

Tiltak som kan øke kollektivandelen blant personer med nedsatt funksjonsevne er blant annet økt kompetanse og bedre kursing av førere, bedre systemer for informasjon og billettering for alle type brukere, høyere sanntidsannonsering om bord, muligheter for å varsle sjåfører om personer med behov for ekstra hjelp, mv. Funn indikerer at bruk av ‘travel buddy’ kan være et mulig tiltak for å få ikke-brukere til å reise kollektivt oftere. Et slikt tilbud kan bidra til å synliggjøre den faktiske tilgjengeligheten i kollektivsysteme.

Det er interessant at enkelte i studien etterspør tiltak som allerede finnes. Dette kan tyde på at informasjonsarbeidet ut mot gruppen ikke-brukere med ulike typer funksjonsnedsettelser ikke fungerer godt nok.

Forskerne bak rapporten setter spørsmålstegn ved om universell utforming skal være et mål som skal være en løsning for alle, eller om man også bør vurdere mer individuelt tilpassede løsninger som kan bidra til å øke individets frihetsfølelse, deltagelse i arbeidslivet og verdiskapningen i samfunnet blant de som ikke har fysiske og/eller psykiske forutsetninger for å reise kollektivt.

Rapporten er utført på oppdrag fra Deltasenteret.

(Synshemmede som ønsker en leservennlig versjon av rapporten kan ta kontakt med forsker Kjersti Visnes Øksenholt på kvo@toi.no)

TØI rapport 1433/2015. Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne - erfaringer fra ikke-brukereForfattere: Kjersti Visnes Øksenholt og Jørgen Aarhaug

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger