Du er her

Norske plananalyser kan bli mer systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare

En ny rapport beskriver hvordan.

I rapporten diskuterer forskere hvordan plananalyser kan bli mer systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare. Dette er en viktig forutsetning for at planer som lages kan gi en areal- og transportutvikling som bidrar til at definerte mål kan nås, blant annet at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange (nullvekstmålet), at klimagassutslippene skal reduseres og at byene skal utvikles til å bli mer attraktive og levende.

Forskerne gjennomgår og diskuterer sentrale temaer knyttet til planfaglige analyser, og definerer kriterier plananalyser bør tilfredsstille for å være systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare.

Basert på dette beskrives en fremgangsmåte som blir kalt ‘systematisk planfaglig resonnering’. Det beskrives hvordan rapporten Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer, utarbeidet i samme prosjekt, kan være nyttig i ulike deler av slike analyser.

Forskerne har undersøkt om norske plananalyser er i tråd med kriteriene. De fant at det er forbedringspotensial når det gjelder å:

  • beskrive og følge en systematisk fremgangsmåte,

  • redegjøre for sentrale årsak-virkningssammenhenger som legges til grunn for analysene og planarbeidet,

  • gi referanser til dokumentert kunnskap,

  • definere nullalternativ, og å

  • forklare hvorfor ett alternativ anbefales foran andre.

Rapporten er ment som innspill i diskusjonene om hva slags kvaliteter plananalyser og planer bør ha og hvordan dagens plananalyser og planer kan bli bedre. Det kan være nyttig fordi planleggere og andre fagfolk ikke alltid er bevisste på metodene de bruker når de lager planer og plananalyser.

Rapporten er utarbeidet som del av prosjektet KLIMATT - Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv byutvikling.

Hele rapporten: Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser. TØI-rapport: 1594/2017. Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Oddrun Helen Hagen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger