logo

Søk

Prosjekt: Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv byutvikling

KLIMATT

I KLIMATT skal vi samle, utvikle, tilgjengeliggjøre og aktivt formidle kunnskap om samordnet areal- og transportutvikling for mer attraktive og klimavennlige byer. Kunnskapen skal samles i en veileder. Dette vil være et verktøy for dem som lager og vedtar planer om areal- og transportutvikling.

Prosjektet er finansiert av Enova med fler. Prosjektperioden er 2014-2017.

Informasjon fra prosjektet blir lagt ut på denne siden etter hvert.

VI ØNSKER INNSPILL PÅ UTKAST TIL KUNNSKAPSGRUNNLAG: AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING FOR KLIMAVENNLIGE OG ATTRAKTIVE BYER

Det finnes klare målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra transport og relativt god kunnskap om hva slags areal- og transportsystemutvikling som bidrar til å redusere bilavhengighet og trafikkmengder. Videre har offentlige instanser kontroll over viktige virkemidler. Likevel utvikles byene kontinuerlig på måter som bidrar til å øke biltrafikkmengder og klimagassutslipp.

KLIMATT tar som utgangspunkt at dette blant annet skyldes at kunnskapen om areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer ikke er samlet på en god og brukbar måte, i en veileder.

Målsetting

Prosjektet vil utvikle en veileder. Denne skal bidra til å heve fagfolkenes og andres kompetanse på feltet og styrke deres argumentasjonskraft i planprosesser.

Hensikten er å gjøre fagfolkene bedre i stand til å styre areal- og transportutviklingen i retninger som bidrar til reduserte klimagassutslipp og mer attraktive byer. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med samarbeidspartnerne. Dette skal sikre at veilederen blir brukbar, relevant og refererbar i planpraksis. Implementeringen skjer gjennom et omfattende formidlingsopplegg, der de involverte aktørene gjør vesentlige deler av formidlingen. Prosessen i gjennomføring av prosjektet vil i seg selv være en viktig lærings- og formidlingsarena.

Arbeidspakker

Prosjektet er inndelt i ni arbeidspakker.

1. Samle, videreutvikle og formidle teoretisk kunnskap

2. Samle, videreutvikle og formidle empirisk kunnskap

3. Utvikle ny kunnskap – aktørene avgjør hvilke kunnskapshull som skal fylles

4. Undersøke, beskrive og formidle metoder for analyser og planlaging for klimavennlige og attraktive byer

5. Undersøke og beskrive potensialet for de nye verktøyene i revidert plan- og bygningslov

6. Samle og presentere gode og dårlige eksempler, analysere og beskrive betingelser for å lykkes

7. Utarbeide ‘Veileder: Areal- og transportplanlegging for klimavennlige og attraktive byer’ (foreløpig versjon) som samler og fremstiller kunnskapen fra AP 1-6 på brukbare, relevante og refererbare måter

8. Pilotstudier (testing av veilederen i konkrete planprosesser for å avdekke forbedrings-muligheter), ferdigstilling av veilederen

9. Publisering av veileder på papir og nett, formidling gjennom flere kanaler, aktiv formidling via involverte aktører

En utfyllende prosjektbeskrivelse finnes her.

Organisering

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2014 – 2017, og har en total ramme på ca 4 millioner kroner.

Vestfold fylkeskommune har formelt prosjektlederansvar, mens TØI har det faglige ansvaret for gjennomføring av prosjektet.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med samarbeidspartnerne. Partnere som deltar med finansiering sitter i prosjektets arbeidsgruppe, andre partnere deltar i referansegruppen.

Det legges opp til dialog og samarbeid med kommuner gjennom hele prosjektets levetid.

Samarbeidspartnere

Følgende virksomheter deltar i prosjektet: Vestfold fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune, Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten, Jernbaneverket, Statens vegvesen region øst, Statens vegvesen region sør, Statens vegvesen region midt, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Publikasjoner

TØI-rapport 1530/2016: Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Anders Tønnesen og Aud Tennøy 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no