Du er her

Når er økonomiske virkemidler effektive i transportsektoren?

Tirsdag 10. desember 2013 arrangerte TØI et seminar med tittelen "Når er økonomiske virkemidler effektive i transportsektoren?" Nedenfor finner du programmet og innleggene som ble holdt.

Politikere benytter i stadig større grad økonomiske virkemidler for å påvirke individer og myndigheter til å handle mer miljøvennlig. I transportsektoren brukes for eksempel køprising for å påvirke reiseatferd og bilavgifter for å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler. På overordnet nivå brukes belønningsordninger for å påvirke byene til å føre en mer miljøvennlig transport- og arealpolitikk.

Men tiltakene virker ikke alltid etter hensikten, og kan også ha uintenderte effekter. Dette seminaret presenterer foreløpige resultater fra forskningsprosjektet EcoEnvi, og fokuserer på hvilke betingelser som må være til stede for at økonomiske virkemidler skal være effektive.  

Det legges opp til 15 minutters presentasjon og 15 minutters diskusjon av hvert innlegg. Prosjekter består av deltakere fra Transportøkonomisk institutt, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Cicero og Norsk senter for profesjonsforskning. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsrådet.

13.00   Introduksjon
 
v/Frode Longva, avdelingslederTØI

13.15   Transportsektoren som politisk-administrativt felt
Nye styringsformer i transportsektoren sett i forhold til den politisk-administrative responsen på klimautfordringene. v/Oddgeir Osland, Høgskolen i Oslo og Akershus

13.45   Under hvilke betingelser vil belønningsordningen fungere?
Resultater av belønningsordningen sett i lys av økonomiske og politiske teorier.
v/Petter Christiansen, TØI

14.15  Pause

14.30  Stockholms køprisingssyndrom: Hvordan køprising gikk fra å være utenkelig til å bli ukontroversielt
2/3 av befolkningen var motstandere av køprising før ordningen ble iverksatt, mens 2/3 var for noen år senere. Hvordan holdningsendringen kan forstås som en offentlig og politisk reframing av køprising. v/Jonas Eliasson, KTH

15.00 Økonomiske virkemidler for miljøvennlig transport – en sammenligning av deres effekter
En sammenlignende studie av økonomiske virkemidler for å fremme miljøvennlig transport  (priser på drivstoff, vegprising/køprising, bompengeordninger og belønningssystemer).
v/Rune Elvik, TØI

15.30 Syntese og diskusjon
 
v/Farideh Ramjerdi, TØI

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger