Du er her

Nytt forskningsprosjekt om kunnskapsutvikling for

Fremtidens effektive og miljøvennlige transportsystemer

Gjennom et nytt, stort forskningsprosjekt skal TØI sammen med samarbeidspartnere skape kunnskap om hvordan vi kan utvikle fremtidens mer effektive og miljøvennlige transportsystemer.

BYTRANS skal ledes av TØI og har en totalramme på vel 23 millioner kroner. I prosjektet skal forskerne studere effekter og konsekvenser for transportsystemer og trafikanter av en rekke samferdselsprosjekter i Oslo.

Prosjektet skal utnytte den unike muligheten som oppstår når det den neste fireårsperioden gjennomføres store endringer i transportsystemene i Oslo. Eksempler på tiltak er stengning av 10 tunneler på hovedveinettet, vesentlige endringer i kollektivsystemet, mulig bilfritt sentrum og miljøprioritering i bomringen. Endringene kan betraktes som naturlige eksperimenter.

Prosjektet skal utnytte dette til å:

  • undersøke hvordan ulike trafikantgrupper tilpasser seg endringer
  • undersøke hvilke effekter og konsekvenser endringene har for trafikantene, transportsystemene, samfunnet og miljøet
  • utvikle bedre forståelse av fenomenet kø i bytransportsystemer og hvordan kø kan håndteres og reguleres, blant annet ved hjelp av ITS
  • utforske nye muligheter for utvikling av fremtidens miljøvennlige og effektive bytransportsystemer basert på kunnskap produsert i prosjektet
  • undersøke effekter av informasjonstiltak og avbøtende tiltak ved avvikssituasjoner, forbedre disse
  • bidra til utvikling av metoder og modeller som brukes i forskning, analyser og planlegging
  • utforske mulighetene for bruk av Big Data og New Data i transportforskning og transportplanlegging.

 

TØI inviterer til kick-off seminar for prosjektet 29. april. Her møtes alle samarbeidspartnere og andre som er interessert i bytransportsystemer. Resultater fra forprosjektet KAPAS som blant annet har studert virkningen av rehabiliteringsarbeider i Smestadtunnellen og stengningen av Østensjøbanen vil også bli presentert og diskutert. Se program og meld deg på.

Prosjektet er et aktivt samarbeid mellom Oslo kommune, Bymiljøetaten, TØI, NTNU, Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region øst, Ruter, NSB, Jernbaneverket, Oslo Taxi, LUKS (leverandørenes utviklings- og kompetansesenter – gods), Akershus fylkeskommune, NAF, IBM og Telenor Research. 

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet/piloten KAPAS og er et viktig bidrag til TØI sin strategiske instituttsatsing på byutvikling og bytransport for klimavennlige og attraktive byer.

Forskningsleder Aud Tennøy på TØI leder prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger