Du er her

Fokus på ny infrastruktur og nye transportmidler

EU og de Nordiske land har et omfattende regelverk for å gjøre transportsystemet tilgjengelig for alle. Kravene er at ny infrastruktur og nye transportmidler skal tilpasses funksjonshemmede, men satsingen er svakere når det gjelder å oppgradere eksisterende løsninger for å få til et helhetlig system, eller å tilby assistanse slik at funksjonshemmede faktisk blir i stand til å bruke de nye løsningene.

 Dette er en av konklusjonene i en rapport utarbeidet ved TØI. Oppdraget er utført for Statens vegvesen som leder en nordisk arbeidsgruppe som skal utvikle indikatorer for å beskrive tilgjengeligheten til kollektive transportsystemer.

Rapporten gir en oversikt over politikkdokumenter, handlingsplaner, lovverk, retningslinjer, håndbøker og lignende i de nordiske landene.  I tillegg har man sett på virkemidler som nasjonale reiseplanleggere, økonomiske insentiver, budsjettkrav, opplæring, prisreduksjoner og spesialtransport.

I de senere år har EU kommet med flere direktiver som skal bidra til å gjøre transportsystemet tilgjengelig for alle. Alle de nordiske landene arbeider aktivt med både politikkdokumenter og konkrete handlingsplaner for å bedre tilgjengeligheten. Rapporten konkluderer med at Finland og Norge er kommet lengst når det gjelder å utarbeide detaljerte og konkrete handlingsplaner. 

Når det gjelder nasjonale reiseplanleggere, det vil si internettsider med informasjon om kollektive transportmidler, er Norge, Danmark, Sverige og Finland omtrent på samme nivå. I Finland og Sverige har myndighetene hatt en større pådriverrolle enn i Norge og Danmark der denne tjenesten i større grad har vokst fram gjennom en gradvis koordinering av ulike informasjonssystemer. 

Data til rapporten er i hovedsak hentet fra en spørreundersøkelse til de nordiske transportministriene. Spørreskjemaet var i utgangspunktet utarbeidet og sendt ut som del av  EU-prosjektet For a European Accessibility of public transport for people with disabilities under 6. rammeprogram.

Kilde: Policies, legal frameworks and other means for improving accessibility of public transport systems in the Nordic countries. TØI rapport 926/2007, Av Aud Tennøy og Jan Usterud Hanssen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger