Du er her

Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren

Det gjenstår fortsatt mye utvikling av teori og metodikk ved undersøkelse av organisatoriske og institusjonelle forklaringer på feilbudsjettering ved store samferdselsinvesteringer. Det er en av konklusjonene i en rapport fra TØI som tar for seg evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren.
Rapporten gir en beskrivelse av ulike tradisjoner når det gjelder evaluering av samferdselstiltak, fra mer formaliserte metoder som nyttekostnadsanalyse, til mindre formaliserte som kvalitative organisasjonsanalyser. Rapporten analyserer de ulike tradisjonene med bakgrunn i etablerte kriterier for kvalitet ved evaluering, og søker å lokalisere kritiske punkter ved ulike tilnærmingene. Blant de funn som blir løftet fram i rapporten, er at det fortsatt gjenstår mye på utvikling av teori og metodikk ved undersøkelse av organisatoriske og institusjonelle forklaringer på feilbudsjettering ved store samferdselsinvesteringer. Omfanget av dette problemet, nasjonalt og internasjonalt, tilsier at dette bør bli et mer sentralt forskningsområde framover. 

Evalueringstradisjoner og kvalitetskriterier i samferdselssektoren. TØI rapport 929/2007. Av
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger