Du er her

Planlegging og utvikling av og i sentrum i byer og tettsteder

Heldagsseminar i Forum for byutvikling og bytransport i Forskningsparken i Oslo, 27.6.2023 

Mange byer og tettsteder jobber med å utvikle mer attraktive og levende sentrum. Det er viktig for at innbyggerne og næringslivet skal trives. Styrking av sentrum kan også bidra til at by- og tettstedsutvikling skjer som fortsetting og transformasjon i og ved sentrum i stedet for fortsatt byspredning. Det er nødvendig for å nå viktige mål knyttet til redusert bilavhengighet, trafikkmengder, klimagassutslipp og arealforbruk, samt til mer attraktive, levende og inkluderende byer, bedre folkehelse, mv. Sentrum er imidlertid et komplekst område i byen, og mange aktører har interesser i området og engasjerer seg i prosessene. Planlegging og utvikling av attraktive og levende sentrum er derfor ofte en krevende oppgave. 

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport på TØI, som driver Forum for byutvikling og bytransport, har jobbet og jobber med en rekke prosjekter knyttet til planlegging og utvikling av og i sentrum gjennom årene. Vi har funnet at mange av de samme utfordringene går igjen på tvers av bystørrelse, og at mange av løsningene i prinsippet er de samme selv om de må justeres til kontekst.

I heldagsseminaret om planlegging og utvikling av sentrum ønsket vi å samle fagfolk som jobber med dette fra byer og tettsteder av ulike størrelser. I tillegg til å presentere resultater fra egen forskning, var vi så heldige å få med viktige bidrag fra dyktige fagfolk som jobber med temaet i byer og tettsteder av svært ulik størrelse, samt fra departementet. Vi tror at byer og tettsteder av ulike størrelser kan lære mye av hverandres erfaringer og løsninger. 

Mange var interessert i temaet. Det var 90 påmeldte til fysisk deltakelse og 300 til digital deltakelse. Vi fikk inn mange gode spørsmål og kommentarer via SLIDO, som vi har tatt vare på og vil bruke inn i videre prosjektutvikling. Vi som var til stede i Oslo hadde også en hyggelig avslutning på takterassen her i Forskningsparken med mye engasjert fagprat. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, og inntrykket var at mange hadde hatt en interessant dag. 

Under har vi lagt inn PPer av alle presentasjonene. Det er også gjort opptak, disse blir lagt ut senest i starten av august. Vi har også laget en lenke til en side med relevante rapporter, artikler, prosjektsider som kan være nyttige.

Presentasjoner

Aud Tennøy, forskningsleder TØI, Velkommen! Introduksjon: Hva vil vi med sentrum, og hvordan kan vi få det til? (pdf)
Opptak av Aud Tennøy sitt innlegg

Tore Leite, fagdirektør KDD, Departementets arbeid med sentrumsutvikling (pdf)
Opptak av Tore Leite sitt innlegg

Mindre byer og tettsteder

Marianne Knapskog, forsker TØI, Mikrourbaniserig – forutsetninger, prosesser og tiltak (pdf)
Opptak av Marianne Knapskog sitt innlegg

Ragnhild S. Berthinussen, Samfunnsutvikler Averøy kommune, Erfaringer med mikrourbanisering i Bruhagen (pdf)
Opptak av Ranhild S. Berthinussen sitt innlegg

Fitwi Wolday, seniorforsker/ FII TØI, Lokalisering av handel og service i mindre byer: Effekter på reiseatferd (pdf)
Opptak av Fitwi Wolday sitt innlegg

Maja Karoline Rynning, seniorforsker/ FII TØI, Gangvennlighet for attraktive sentrum i mindre byer (pdf)
Opptak av Maj Karoline Rynning sitt innlegg

Hilde Nygaard, Rådgiver Kongsvinger kommune, Erfaringer med pop-up som bylivstiltak i Kongsvinger (pdf)
Opptak av Hilde Nygaard sitt innlegg

Panelsamtale med spørsmål og kommentarer fra publikum (opptak): Del 1

Store og mellomstore byer

Ole Martin Lund, sentrumskoordinator Stavanger kommune, Samarbeidsmodell for offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum (pdf)
Opptak av Ole Martin Lund sitt innlegg

Aud Tennøy og Oddrun Helen Hagen, TØI, Plan- og beslutningsprosesser for utvikling av og i sentrum (pdf)
Opptak av Tennøy og Hagen sitt innlegg

Gunhild Stugaard, byplansjef Lillehammer kommune, Erfaringer fra planlegging av og i Lillehammer sentrum (pdf)
Opptak av Gunhild Stugaard sitt innlegg

Oddrun Helen Hagen, seniorrådgiver og stipendiat TØI, Sammenhenger mellom bystruktur og bruk av sentrum (pdf)
Opptak av Oddrun Helen Hagen sitt innlegg

Aud Tennøy, TØI, Biler versus byliv i sentrum (pdf)
Opptak av Aud Tennøy sitt innlegg

Vigdis Hobøl, koordinator Bilfritt byliv, Bymiljøetaten i Oslo, Bilfritt byliv i Oslo sentrum – tiltak og erfaringer (pdf)
Opptak av Vigdis Hobøl sitt innlegg

Panelsamtale med spørsmål og kommentarer fra publikum (opptak): Del 2

Aud Tennøy, TØI, oppsummering og avslutning (pdf)
Opptak av Aud Tennøy sitt innlegg

Rapporter og artikler som kan være relevante for sentrumsplanlegging

Fra KDD:

Offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum - regjeringen.no
Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2023–2027 - regjeringen.no
By- og stedsutvikling - regjeringen.no

Fra TØI:

Mikrourbanisme på norsk – Eksempelsamling - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

BYTRANS: Endringer i Oslo sentrum 2017-2019; Effekter og konsekvenser for arbeidsreisende, sentrumsbrukere, sentrums attraktivitet og varelevering - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service? - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Faglig bemerkning – Handelsanalyse for Larvik - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Tettstedspakker som samordnings- og samskapingsmodell | Kart og Plan (idunn.no)

The effect of neighbourhood and urban center structures on active travel in small cities - ScienceDirect

Street-space reallocation in the Oslo city center: Adaptations, effects, and consequences - ScienceDirectBuilt environment and car driving distance in a small city context on JSTOR

Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

kollektivtransport-og-byutvikling-hvordan-styrke-kollektivtrafikkens-konkurransekraft-versus-bilens-i-sma-og-mellomstore-byer-article37275-8.html 

Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Bygdepakke Bø. Et forprosjekt om utvikling av klimavennlige og attraktive bygder - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Europeiske byer med bilfrie sentrum - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Underlagsrapport til overordnet parkeringsstrategi for Sauda sentrum - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Kunnskapsgrunnlag for gåstrategier - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Exploring ways of measuring walkability - ScienceDirect

Egenskaper ved gåstrategier som påvirker deres nytte og effekt. Undersøkelser av gåstrategier for Haugesund, Trondheim og Ås - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Sykling på mindre steder - Hva kan øke sykling og hvordan undersøke dette? Casestudier av Sauda og Modum - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av stasjoner - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Patronage effects of changes to local public transport services in smaller cities - ScienceDirect

Andre rapporter det ble vist til i debattene

Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Statlig lokalisering – hvor og hvorfor? - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Effects of urban road capacity expansion – Experiences from two Norwegian cases - ScienceDirect

Pågående prosjekter:

Prosjekt: CITYCENTRE - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Prosjekt: WALKMORE - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

Tidligere seminarer i ByBy-forum som er relevant for sentrumsplanlegging

Se alle tidligere seminarer her: Tidligere seminarer - Transportøkonomisk institutt (toi.no)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger