Bærekraftige bylogistikkløsninger

Kommunens rolle i uttesting og pilotering: Case samleterminal Fornebu Hub

Seminar i Forum for byutvikling og bytransport 14. november 2023.

Kommuner og regioner blir stadig presentert for nye distribusjonsløsninger. Det kan være utfordrende å forholde seg til de nye løsningene og å vurdere om de vil ha positive innvirkninger på byen. TØI undersøker, sammen med andre forskere, hvilke grep kommuner kan gjøre for at næringslivet skal utvikle og oppskalere bærekraftige forretningsmodeller for bydistribusjon.

I seminaret fikk vi høre om erfaringer fra prosjektet Varelogistikk i E18 Vestkorridoren (VIV), og spesielt om samleterminalen på Fornebu. Det er en pilot som tester ut ulike leveringsmåter. Vi fikk også høre om forretningsmodellen som ligger bak. Vestkorridoren er i denne sammenheng strekningen mellom Oslo og Drammen. TØI har blant annet evaluert erfaringer fra innovasjonsarenaen og nettverket VIV. VIV er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Drammen kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Oslo kommune og Statens vegvesen. Det var stor interesse for temaet, med ca. 150 påmeldte og 81 til stede samtidig.

Etter introduksjon ved forskningsleder Sidsel Ahlmann Jensen, TØI, presenterte Toril Presttun fra TØI bylogistikkløsninger og kommunens rolle i uttesting og pilotering. Sindre Haakonsen, prosjektleder for Fornebu HUB, Bærum kommune, fortalte om deres erfaringer med oppstarten og etableringen av piloten for Fornebu HUB og deres erfaringer så langt i prosjektet. Etter innleggene var det gruppe- og plenumsdiskusjoner.

Her kan du finne en mer utfyllende beskrivelse av innleggene

Du finner PPer og opptak av presentasjonene nederst på siden. Der finner du også lenker til relevante dokumenter.

 

Figur 1: Lindetruck brukt i Elskedeby. Kilde: TØI.         

Figur 2: Paxster brukt i Elskedeby. Kilde: Elskedeby.

Oppsummering av diskusjonene

Etter presentasjonene diskuterte to grupper erfaringer med bylogistikk og byterminaler, og kommunenes rolle i uttesting og pilotering i tillegg til de viktigste usikkerhetene, uenighetene og diskusjonene som står i veien for at dette skal kunne skje og hva slags (ny) kunnskap kan være nyttig og avklarende inn i disse diskusjonene.

Viktige erfaringer:

 • Krever koordinering mellom enheter internt i kommunen
 • Vanskelig å stille med et profesjonelt tilbud fra dag 1
 • Trenger subsidiering
 • Ulikt i ulike bydeler – krever ulike virkemidler
 • Møter motstand når man kommer inn og innfører regler
 • Komplekst aktørbilde
 • Hver leverandør har sin pakkeboks
 • Hver tomt har sin atkomst med snuhammer for lastebil
 • Søppelsug i Bergen er arealbesparende i sentrum
 • Kommunen kan stille krav i anskaffelser
 • Lettere å få med de store aktørene enn alle de små
 • Fleksible vareleveringslommer med lav kantstein fungerer godt i praksis (men er ikke helt etter boka)
 • Regelverket er rigid og trengs å utfordres
 • Viktig å inne at dette kommer til å koste, i likhet med kollektivtransport
 • Vanskelig å få tak i data. Viktig ansvar for forskningsinstitutter å få tak i data
 • Trenger kompetansehevning i kommunene. Kommunene får tildelt midler til prosjekter, men mangler kompetanse for å drive prosjektene effektive.
 • Vanskelig å få tak i kompetente folk
 • God dialog med relevante aktører har ført til etablering av huber/samleterminaler i Trondheim.
 • Ser en positiv utvikling i etterspørselen etter bærekraftige løsninger for transport.
 • Kommuner har ulike utfordringer som krever forskjellige løsninger.
 • Viktig å få til gode samarbeidsmodeller mellom kommuner i det offentlige

Viktige usikkerheter, uenigheter og diskusjoner:

 • Hvor passer det med en hub? Er hub alltid løsningen?
 • Regelverket passer ikke i et trangt bysentrum – har ikke plass til normert svingradius osv.
 • Skilting – begrensede muligheter, hvordan ta pilotforsøk videre
 • Hvordan få konkurrenter til å samarbeide
 • «sensitive» opplysninger
 • Hvem skal drive en hub? Kommunen? Private?
 • Hva er gulrota for å få aktørene til å bli med?
 • EU-krav
 • Hvem er det som skal sørge for samordning?
 • Helthetlig bylogistikk begynner med en logistikkanalyse.
 • Trenger å få et oversiktsbilde; hvordan ser byen ut, hvordan skal vi jobbe i de forskjellige byområdene, hvem er aktørene

Ny kunnskap som kan vært nyttig:

 • Tilgang til data
 • Hvor kjører de?
 • Når kjører de?
 • Størrelse på kolli
 • Hvor fulle er bilene?
 • Hjemlevering
 • Oppsummering av hva vi allerede vet
 • Hva er verktøykassa vi kan bruke? Mange ulike tiltak.
 • Hva trengs av regelverk eller prisvirkemidler/avgifter for å styre mot mer samordning
 • Transport er for billig (kommunen tar mye av den skjulte kostnaden)
 • Hvordan bruke arealene vi har på en smartere måte for bylogistikk
 • Vi trenger å vite og simulere, e.g. SWAT analyse.
 • Trenger data for å lage gode beregninger

Presentasjoner og opptak

Velkommen og introduksjon, v/Sidsel Ahlmann Jensen, TØI

Her kan du se presentasjonen i PowerPoint

Her kan du se presentasjonen i opptak

Bylogistikkløsninger og kommunens rolle i uttesting og pilotering v/ Toril Presttun, TØI

Her kan du se presentasjonen i PowerPoint

Her kan du se presentasjonen i opptak

Erfaringer med etableringen av piloten for Fornebu HUB v/ Sindre Haakonsen, prosjektleder for Fornebu HUB, Bærum kommune

Her kan du se presentasjonen i PowerPoint

Her kan du se presentasjonen i opptak

Nyttige lenker som ble nevnt av foredragsholderne og deltagerne

Varelogistikk i E18 Vestkorridoren

Fornebu HUB

Prosjekt LOGIN

Bylogistikkprogrammet til Statens vegvesen (avsluttet 2021)

Bylogistikk Trondheim

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger