Du er her

Holdninger påvirker graden av plager fra vindmøllestøy

Folk som er positive til vindmøller på generelt grunnlag er mindre plaget av støy fra vindmøller enn personer som er negative til vindmøller. 

Det viser en ny befolkningsundersøkelse blant personer som bor i nærheten av vindmølleparken på Lista. Undersøkelsen er gjennomført som en følge av at beboere i området har klaget på støyforholdene etter at vindmølleparken ble satt i drift i 2012. 

Enkle analyser viser at befolkningen på Lista er langt mer plaget enn støynivået alene skulle tilsi, og at de reagerer sterkere enn det internasjonale undersøkelser indikerer. Det er spesielt pulserende svisjelyder fra rotorbladene, og lav motordur beboerne reagerer på.

Om lag 60 prosent av de som svarte på undersøkelsen mener vindmøllene på Lista er visuelt skjemmende. Dette synes å bety mye for deres plagereaksjoner. Virkningskurver for støyplage utenfor bolig tilsier at støy fra vindmøller oppfattes som 17-18 dBA verre enn støy fra vegtrafikk, og at vindmøllene derfor bør legges minst ca. 1 kilometer unna nærmeste bolig.

Holdning til vindmøller synes å ha stor betydning. En kan derfor stille spørsmål om vi snakker om rene støyreaksjoner, eller motstand mot etableringen av vindmølleparken på et mer generelt grunnlag. Personer som er uenig i at det først og fremst bør satses på utbygging av vannkraftverk, er betydelig mindre plaget av vindmøllestøy. Reaksjonene til denne gruppen er på linje med de vi finner i internasjonale undersøkelser.

En skal imidlertid være varsom med å trekke resultatene fra undersøkelsen for langt. Rapporten baserer seg på 90 respondenter. Konfliktsituasjonen og at det er få respondenter påvirker resultatene og overførbarheten.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fred Olsen Renewables AS som har satt opp og drifter vindmølleparken.

TØI-rapport 1452/2015. Befolkningsreaksjoner på vindmøllestøy – Vindmølleparken på Lista 2015. Forfattere: Hanne Beate Sundfør og Ronny Klæboe

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger