Du er her

19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes «Bygg og anlegg»

Dette viser en ny TØI-rapport. I beregningene er det kun tatt med transport med lastebiler over 7,5 tonn som starter og/eller ender i Oslo. Utslipp fra gjennomgangstrafikken er ikke inkludert.

Denne trafikken utgjør ca. 45 millioner kjørte kilometer og tilsvarer 18 prosent av totalt kjørte kilometer. Av varekategoriene innenfor «Bygg og anlegg» er det «Materialer og utstyr» som gir flest kilometer samlet sett.

Hovedformålet med undersøkelsen er å sammenligne varetransport med lastebil knyttet til bygg og anleggsvirksomhet med andre varegrupper, og klimagassutslippene som følge av disse.

Rapporten viser videre at 51 prosent av totalt antall transporterte tonn i 2017 kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet, og skyldes først og fremst transport av store mengder masser, stein og grus, torv og leire. Transporten er fordelt på mange, men relativt korte turer.

For alle turene som er inkludert i undersøkelsen er de største utslippene fra kategorien «Jordbruk og næringsmidler», som stort sett er matvarer. Kategorien med flest kjørte kilometer er «Tomturer».

TABELL: Utslipp av CO2 i tonn fra alle turer som slutter eller starter i Oslo fordelt på utslipp innenfor og utenfor kommunegrensen. Data for 2017.

 

Utslipp innenfor Oslo

Utslipp utenfor Oslo

Totalt innenfor og utenfor Oslo

Masser, stein og grus, torv og leire

7 279

7 640

14 918

Materialer og utstyr

4 157

23 582

27 739

Annet avfall

739

2 300

3 039

Totalt for bygg og anlegg

12 175 (19%)

33 522 (16%)

45 697 (17%)

Brytning og utvinning, olje og oljeprodukter

3 770

11 207

14 978

Jordbruk og næringsmidler

8 639

58 273

66 912

Forbruksvarer, maskiner og industriprodukter

2 229

11 297

13 526

Kjemikalier

866

6 205

7 071

Stykkgods

13 541

32 725

46 266

Tremasser

371

1 099

1 470

Avfall husholdninger og kommune

5 542

1 930

7 472

Tomme beholdere og paller

520

3 590

4 110

Tomtur

13 666

33 074

46 740

Annet

3921

13332

17253

Totalt for alle varegrupper

65240

206254

271494

 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Klimaetaten, og analyserer trafikktall og beregner utslipp basert på data rapportert i SSBs Lastebilundersøkelse

Rapport: Utslipp fra lastebiler knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo. TØI rapport 1725/2019 Forfattere: Ingrid Sundvor og Tale Ørving

Viser fra 1 til 10 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger