Du er her

Prosjektmøte i CITYCENTRE 28. og 29. september 2023, hos TØI i Oslo

Dette var det første fysiske prosjektmøtet i CITYCENTRE. Både kommunene, sentrums- og næringsforeningene og forskerne bidro med innlegg, og det ble mye erfaringsutveksling og mange og gode diskusjoner.

Oppsummeringen av prosjektmøtet finnes her

Under følger agenda-punktene og lenker til innleggene

Velkommen og introduksjon til møtet

Aud Tennøy, TØI, prosjektleder CITYCENTRE ønsket velkommen, presenterte hensikten med, målene for, innholdet i og organiseringen av prosjektet, introduserte deltakerne i møtet og oppsummerte kort om status og fremdrift.

Auds innlegg finnes her

Sammenhenger mellom arealstruktur og bruken av sentrum

Oddrun Helen Hagen, TØI, presenterte resultater av analyser av hvordan arealstruktur på bynivå påvirker bruk av, opplevelsen av og opplevd tilgjengelighet til sentrum, og resultatene ble diskutert i plenum.

Oddruns innlegg finnes her

Hva kan kommunene gjøre for å styrke handel og service i sentrum?

Dette er overskriften på en arbeidspakke i CITYCENTRE som ennå ikke er startet. Hensikten med denne bolken var å diskutere hvilke problemstillinger vi bør konsentrere oss om i prosjektet.

Aud Tennøy, TØI, holdt først et innlegg om ting kommunene (og andre) kan gjøre for å styrke handel og service i sentrum.

Auds innlegg finnes her

Deretter holdt sentrums- og næringsforeningene korte innlegg om hva de mener er det viktigste kommunene kan gjøre for å styrke handel og service i sentrum.

Innlegg fra Cecilie Brækken Sørumshagen, Tønsberglivet, finnes her

Innlegg fra Irene Hagen, Kongsberg Næringsforum, finnes her

Innlegg fra Henning Owren, Lillehammer Sentrum Drift AS, (film) 

Punkter fra Sverre Knutsen, Arendal by (som ikke var til stede), finnes her

Etter alle innleggene var det gruppediskusjoner, hvor gruppene diskuterte: Hva er det viktigste kommunen kan gjøre? Hva er de viktigste uenighetene og usikkerhetene? Hva slags ny kunnskap kan CITYCENTRE bidra med for å hjelpe kommunene til å styrke handel og service i sine sentrum? Resultatene ble presentert og diskutert i plenum. Presentasjonene finnes her

Før middag hadde vi befaring i Oslo med hovedtema ‘butikker som kan finnes i sentrum’ (bilder er lagt ut på CITYCENTREs hjemmesider) og ‘hva man får plass til hvis man fjerner parkeringsplasser i sentrumsgatene’.

Utbygging i og ved sentrum - reguleringsplanprosesser

Oddrun Helen Hagen, TØI, og Grete Swensen, NIKU, presenterte resultater fra undersøkelser av hvordan kommunene samarbeider med andre aktører i reguleringsplanprosesser for å bidra til at det skjer nybygging og ombygging av eiendommer i og ved sentrum.

Oddrun og Gretes innlegg finnes her

Sentrumsplanprosesser

En av arbeidspakkene i CITYCENTRE dreier seg om sentrumsplanprosesser. I denne bolken var målet å få en bedre og bredere forståelse av hva slags planer kommunene lager for å styre utviklingen i og av sentrum, og hvilke erfaringer de har med ulike måter å gjøre dette på.

Aud Tennøy, TØI, holdt først et innlegg om hva vi undersøker i denne delen av prosjektet og hva vi har observert og reflektert rundt så langt, innlegget finnes her

Deretter holdt hver av de fire bykommunene innlegg med tema: Hvilke planer vi lager for å sikre utvikling av et mer attraktivt og levende sentrum, hvor godt dette fungerer, og hvor godt pbl fungerer som verktøy i dette arbeidet.

Innlegg fra Gunhild Stugaard, Lillehammer kommune, finnes her

Innlegg fra Magnus Ciril Martin, Tønsberg kommune, finnes her

Innlegg fra Margrete Vaskinn, Kongsberg kommune, finnes her

Innlegg fra Lisbeth Iversen, på vegne av Byutvikling, plan og byggesak i Arendal kommune, finnes her

Etter innleggene diskuterte vi erfaringer på tvers av kommune, samt hva slags kunnskap CITYCENTRE kan produsere og som kan bidra til større måloppnåelse og effektivitet i sentrumsplanprosesser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger