Levende lokaler

Prosjektet delte erfaringer om Levende Lokaler 20. november 2023. I dette erfaringsdelingsseminaret deltok representanter fra våre samarbeidspartnere. 

Lisbeth Iversen (Arendal kommune) presenterte erfaringer fra det nasjonale pilotprosjektet Levende Lokaler i regi av Doga, fra 2016 til 2018, der Arendal deltok som en av tre byer. Lisbeth presenterte metoder og modeller som ble benyttet og utviklet i prosjektet. Hun formidlet erfaringer fra forberedelsene, gjennomføringen og videreutvikling av både samarbeidsmodeller og konsepter som viste seg bærekraftige å bygge videre på. I Arendal ble nærmere 20 tomme butikker og delvis tomme bygninger fylt av nye hubber, Co-working fellesskap, kultur- og kunstaktører mm.

Lisbeth Iversen var prosjektleder for denne piloten i Arendal. I dag er hun leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket, som var en av fire partnere i Levende lokaler prosjektet i Arendal, i tillegg til Arendal kommune, Arendal By og Arendal Kulturforum. Lisbeth er også offentlig PhD kandidat for Arendal kommune ved AHO, Institutt for Urbanisme og landskap, og er i siste fase av sitt aksjonsforskningsprosjekt.

Her kan du se og høre presentasjonen fra seminaret:

PDF av Lisbeth Iversens presentasjon

Opptak av Iversens presentasjon


Mer informasjon om pilotprosjektet er tilgjengelig her:

Dogas nettsider med informasjon, kunnskap, verktøy med mer 

NIBR 2018: Fra sentrumsdød til sentrumsglød. Følgeforskning av pilotprosjektet «Levende lokaler»

Eriksen og Skajaa 2016: Levende lokaler. En kunnskapsrapport om hvordan bruk av tomme lokaler kan skape liv i sentrum.

Etter presentasjonen ble det åpnet for spørsmål og diskusjon. Noen av innspillene handlet om følgende: 

Hva er det viktigste ulike aktører i byene kan gjøre for å få til bruk av tomme lokaler slik at vi får levende sentrumsområder?
-    Kommunen, evt. sentrumsforeningen, må ta ledelsen og gjøre dette over tid. Kommunen har en viktig rolle med hensyn til dialog og kobling med ulike aktører, godkjenninger, veiledning etc. 
-    Kommunikasjon og dokumentasjon er viktig. 
-    Det er viktig å ha en aksjonsgruppe som er ute og ser på sentrum. I Arendal omfattet denne blant annet prosjektleder, representanter fra kommunen (inkludert plansjefen) og Arendal by. Dette er videreført også etter pilotprosjektet.
-    Stimulere til at aktørene søker om tilskudd. Dette bidrar til utvikling av ideer om midlertidig bruk, sikrer finansiering og bærekraftige gjennomføringsmodeller. 
-    Avgrense området man satser på, kartlegge og registrere muligheter og hensyn som må tas innenfor dette området.
-    Samarbeide på tvers – få med aktører innen kultur, frivillighet. 
-    De mest motiverte aktørene. I Arendal kartla man interesse blant gårdeierne og jobbet med de som var mest interessert i å få til noe.

Hva er de viktigste usikkerhetene, uenighetene og diskusjonene som står i veien for at dette skal kunne skje? 
-    Usikkerhet: At det er personavhengig. Ting kan stoppe opp hvis sentrale nøkkelpersoner forsvinner
-    Sårbarhet når det er mange aktører involvert knyttet til midlertidig bruk. Det trenges bærekraftige forretningsmodeller som reduserer sårbarheten.
-    Utfordringer knyttet til regelverk for ny bruk av lokaler og bygg (plan- og bygningsloven, kulturminner, brann, politi): Her er det viktig at kommunen veileder og informerer om hva som må avklares og hvordan. 
-    Kostnader knyttet til å finansiere en slik satsning. I Arendal kommune var kostnader for pilotprosjektet først og fremst knyttet til å ha en prosjektleder. Kommunen har også vært flink til å leie lokaler eller benytte seg av tjenester som er knyttet til den midlertidige bruken.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger