Du er her

Utenlandske turister fører til fortsatt vekst i flytrafikken fra utlandet

Flytrafikken til og fra utlandet vokser fortsatt. Utenlandske turister står for all veksten.

 

Innenlands har veksten i flytrafikken stagnert.

Dette viser reisevaneundersøkelsen for fly som Transportøkonomisk institutt har dokumentert på oppdrag fra Avinor. Hele 155 000 flypassasjerer svarte i 2015 på spørsmål om reisen de gjennomførte fra Avinors lufthavner. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2013.

På utenlandsrutene økte passasjerer bosatt utenfor Norge sin andel av trafikken fra 37 prosent i 2013 til 44 prosent i 2015. Veksten kommer i all hovedsak fra utlendingers fritidsreiser til Norge. De siste to årene har fritidstrafikken økt med 1,8 millioner reiser, mens antallet arbeidsrelaterte reiser gikk ned med om lag 0,2 millioner. Totalt økte Avinors utenlandstrafikk med 7 prosent fra 2013 til 2015.

Norwegian øker markedsandelen og fortsetter å være største selskap på utenlands trafikk til/fra Avinors lufthavner med en markedsandel på 36 prosent. SAS hadde i 2015 en markedsandel på 29 prosent.

Flytrafikken innenlands økte med 1 prosent fra 2013 til 2015. Færre reiser med fly til og fra arbeid, men dette kompenseres av økt ferie- og fritidstrafikk. Antall flyreiser per innbygger innenlands ligger på 2,4 reiser per innbygger. Dette er det samme som i 2013. Fordelt på landsdeler hadde bare Nord-Norge vekst fra 2013, med en økning fra 5,4 til 5,7 innenlands flyreiser per innbygger.

For første gang er det nå flere fritidsreiser enn forretningsreiser innenlands.

Etter mange år med nedgang, økte markedsandelen til SAS fra 46 prosent i 2013 til 47 prosent i 2015 innad i Norge. Widerøes markedsandel fortsatte også å øke, og er nå på 18 prosent. Markedsandelen til Norwegian nådde sitt foreløpige høydepunkt på 37 prosent i 2011-2013, men falt til 35 prosent i 2015.

Gjennomsnittlig oppgitt billettpris for reiser tur-retur innenlands økte fra kr 2 000 i 2013 til kr 2 120 i 2015, henholdsvis kr 2 430 for forretningsreiser og kr 1 850 for fritidsreiser. Gjennomsnittsbilletten kostet omtrent det samme i 2015 som i 2003, men justert for generell prisstigning har gjennomsnittsprisen gått ned med 21 prosent siden 2003. 

Ved de tre største lufthavnene økte den kollektive andelen av den motoriserte tilbringertrafikken kraftig fra 2013 til 2015, og nådde 71 prosent for Oslo lufthavn, 52 prosent for Trondheim og 42 prosent for Bergen.

Rapport:
Reisevaner på fly 2015, TØI rapport 1516/2016,  Forfattere: Harald Thune-Larsen, Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger