Du er her

Uklare fordelingseffekter i store statlige investeringer

En ny TØI-rapport anbefaler å etablere klarere retningslinjer for hvordan man skal vurdere fordelingseffekter i store statlige investeringer.

Slike retningslinjer eksisterer i liten grad i dag.

Mye tyder på at geografisk fordeling spiller en viktig rolle for beslutninger om store statlige investeringer, men i Norge mangler det kunnskap om hvordan en skal analysere og vurdere fordelingsvirkningene av slike prosjekter. Land som Storbritannia og Sverige har mer detaljert veiledning, og dette bør utarbeides også i Norge.

I statlige investeringsprosjekter er samfunnsøkonomisk lønnsomhet sentralt i utredningsfasen, men ser ikke ut til å være utslagsgivende i beslutningsprosessene. Man vet lite om hvem som taper eller vinner, eller hvorvidt ulike grupper har nytte av prosjektet fordi det ikke kommer fram hvorvidt det er en avveining mellom fordelingshensyn og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dermed risikerer man at politikerne velger prosjekter som verken er samfunnsøkonomisk lønnsomme eller har ønskelige fordelingsvirkninger.

I årene som kommer ligger det an til begrenset økonomisk handlingsrom i finanspolitikken, kombinert med stor oppmerksomhet om geografiske interesser og sentrum-periferi-dimensjonen i den offentlige debatten. Dette kan tale for at det på et faglig grunnlag bør tas hensyn til geografisk fordeling når en vurderer statlige investeringsprosjekter, samtidig som en legger vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Rapport: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og hensynet til geografisk fordeling. Forfatter: Askill Harkjerr Halse TØI-rapport 1739/2019

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger