Du er her

Transportmodeller for klimaanalyse

Det norske modellsystemet for person- og godstransport kan med ganske stor grad av presisjon beregne klimaeffektene av ulike tiltak.

Det framgår av en ny rapport der Transportøkonomisk institutt i samarbeid med Menon Economics har gjennomgått det norske modellsystemet for person- og godstransport og vurdert hvor godt egnet systemet er til analyse av klimapolitikken på samferdselsområdet. Planlagte modellrevisjoner vil gjøre modellsystemet enda mer velegnet for klimapolitisk analyse.

Det norske modellsystemet består blant annet av modellene RTM, NTM6, NGM, GodsNytte, Pingo, BIG og FRAM3. Modellene bygger på detaljerte data om reise- og varestrømmer og kan med ganske stor grad av presisjon beregne klimaeffektene knyttet til et vidt spekter av virkemidler, herunder infrastrukturinvesteringer, skatter, avgifter og subsidier, bompenger og vegprising, ferge- og kollektivtilbud og -takster, samt fysiske og regulatoriske rammebetingelser.

Bruk av modellene er forholdsvis tidkrevende og forutsetter betydelig spesialkompetanse. Det er rom for forbedring gjennom forenkling av brukergrensesnittet og styrket samordning mellom de ulike modellene. Tilgangen på oppdaterte data om reise- og varestrømmer er en kritisk faktor.  

Den viktigste feilkilden ved modellframskrivingene er at en må gjøre antakelser om den framtidige utviklingen i en rekke grunnlagsfaktorer. Disse antakelsene er nødvendigvis usikre.  

Teknisk beregningsutvalg for klima ble oppnevnt i juni 2018. Det er dette utvalget som har ønsket en vurdering av hvordan transportvirksomhetenes modeller kan brukes på klimaområdet. Arbeidet er finansiert av Samferdselsdepartementet.

Modellsystemet kan brukes til å beregne klimaeffektene av blant annet disse tiltakene:

 • Infrastrukturinvesteringer
 • Endring i kollektivtilbudet og/eller -takstene
 • Endring i bompengeordningene og/eller -takstene
 • Endring i fergetilbudet og/eller -takstene
 • Endring i energi- og drivstoffpriser og -avgifter
 • Innføring/avvikling av bompenger, køprising eller vegprising
 • Endring i reisefradraget ved skattelikningen
 • Endring i kjøretøyparkens og fartøyflåtens sammensetning og energiteknologi
 • Endret framtidig lokalisering og arealbruk
 • Endringer i fysisk tilgjengelighet og omlastingskostnader ved godsterminalene
 • Endringer i fysiske eller regulatoriske rammebetingelser
 • Geografiske adgangsbegrensninger, som f.eks. nullutslippssoner i bysentra
 • Endringer i listeprisene eller avgiftene på nye personbiler
 • Endringer i bilenes energieffektivitet
 • Endringer i elbilenes og/eller de ladbare hybridenes elektriske rekkevidde

  Prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. 

Rapport: Transportmodeller for klimaanalyse. TØI rapport 1769/2020. Forfattere: Lasse Fridstrøm, Inger Beate Hovi, Niels Buus Kristensen, Anne Madslien, Annegrete Bruvoll, Magnus Gulbrandsen, Aase Seeberg og Peter Aalen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger