Du er her

Sverige har høyest pris på CO2-utslipp

Verdsetting av klimautslipp i de nordiske landene varierer enormt fra 24 Euro per tonn CO2 i Danmark til 665 Euro per tonn i Sverige.

Norge verdsetter utslipp av CO2 noe høyere enn Finland med 152 Euro per tonn CO2, men ligger likevel langt under Sverige.

Dette er noen av funnene i et forskningsprosjekt som har kartlagt hvordan miljøeffekter inngår i nytte-kostnadsanalyser som fører til investeringer i transportinfrastruktur i Norden. Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd og er ledet av TØI i samarbeid med VTI i Sverige og DTU i Danmark.

Rapportens hovedfokus er knyttet til sammenligning av metoder for verdsetting og anbefalte verdier for støy, utslipp til luft og klimaeffekter basert på rapporter fra hvert nordisk land, unntatt Island.

For støy benyttes verdier av støyplager i alle landene, men bare Danmark, Norge og Sverige tar hensyn til helseeffekter. Verdien av støyplager er basert på samvalgsundersøkelser i Norge og studier av boligpriser i de andre landene.

Partikkelutslipp verdsettes i alle landene, men knyttes utelukkende til finfraksjonen (PM2,5 - partikler med størrelse opp til 2,5 mikrometer) i Danmark og Finland mens verdsettingen i Norge og Sverige også knyttes til grovfraksjonen (PM10 – partikler opp til 10 mikrometer). Verdien som benyttes for NOx-utslipp er nesten ubetydelig i Sverige og Finland sammenlignet med Danmark og Norge. I Sverige bygger verdsettingen utelukkende på registrerte skadekostnader, mens det i Norge også tas hensyn til nødvendige tiltakskostnader for å få redusert utsklipp til spesifiserte nivåer.

Verdsettingen av klimautslipp varierer enormt, fra 24 €/tonn CO2 i Danmark g 79 €/tonn i Finland til 152 €/tonn i Norge og 665 €/tonn CO2 i Sverige. Sverige legger altså overlegent størst vekt på klimautslipp og Finland minst. Verdsettingen er knyttet til prisen i det europeiske kvotesystemet i Danmark, til europeiske tiltakskostnader i Finland, Parisavtalen i Norge og til kostnader ved innblanding av biofuel i drivstoff i Sverige.

På grunn av usikkerheten rundt hva som er en realistisk pris opererer Danmark i tillegg med en alternativ pris på 197 €/tonn, mens det i Norge anbefales alternative vurderinger med både 52 og 252 €/tonn. I Norge anbefales det dessuten en årlig opptrapping i takt med diskonteringsrenten.

Les rapporten her. 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger