Du er her

Rushtidsprising kan gi mindre trengsel om bord

Trengsel om bord på kollektive transportmidler kan gjøre det aktuelt å innføre differensierte kollektivpriser.

Foto: Unsplash.com

Kollektivreisende i og rundt de største norske byene opplever økende trengselsproblemer. I en ny rapport fra TØI beskrives ulike aspekter ved trengsel om bord.

Det er åpenbart en ulempe å ikke få sitteplass for den enkelte passasjer. Trengsel medfører også lengre reisetid og mindre forutsigbarhet. Det er en ekstern kostnad som de som går på tidlig og får sitte påfører de som må stå. Trengselen medfører også lengre opphold på holdeplassene, og dermed tidstap for alle passasjerer og for kollektivselskapet.

Rapporten er basert på en omfattende litteraturstudie og drøfter hvordan man kan ivareta trengsel som en faktor i samfunnsøkonomisk analyse og i utviklingen av transportmodeller.

Verdsettingsstudier kan tallfeste trengselskostnader for den enkelte passasjer. Det gir grunnlag for å beregne den samfunnsøkonomiske kostnaden av trengsel. Men i en samfunnsøkonomisk analyse er dette ikke tilstrekkelig fordi det da ikke tas hensyn til hvordan passasjerene reagerer. De reagerer ved for eksempel å reise mindre, velge andre transportmåter eller reiseruter eller reise på andre tidspunkter. Å ta hensyn til trengselen i samfunnsøkonomiske analyser vil kreve en større ombygging av den delen av bytransportmodellene som handler om kollektivtrafikantenes rutevalg.

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av kollektivutbygging vil øke med trengselen om bord. Men kapasitetsøkende tiltak, som for eksempel de planlagte nye tunnelene gjennom Oslo, tar tid å få på plass. I mellomtida finns det mindre og billigere tiltak som kan redusere trengselsproblemene. I rapporten pekes det på noen slike tiltak. 

Differensierte kollektivsatser er én mulighet. Rushtidsprising på kollektivtransporten kan bidra til å spre passasjerene over et lengre tidsrom enten ved at prisen øker i rushtiden eller at den reduseres (eller er gratis) i perioden før rushtida.  

En kan også fordele byrdene litt mer likt på de reisende, ved å redusere antall sitteplasser og forbedre komforten for de som står.

Trengsel kan også bety at det ikke lenger er opplagt at driften av kollektivsystemet skal subsidieres. Dermed må et snart femti år gammelt transportøkonomisk dogme revideres, helt eller delvis.

Hele rapporten: Trengsel om bord. En oversikt med forslag til videre arbeid. TØI rapport 1551/2017 Forfatter: Harald Minken

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger