Du er her

Reisetiden mindre kostbar om veistandarden er høy

Økt kjørekomfort gjør at folk vil velge en vei med høy standard fremfor en vei med lav standard selv om reisen på den gode veien tar lengre tid eller koster mer.

Nå kan dette forholdet bli tatt inn i nytte-kostnadsanalysene ved nye vegprosjekter. Dette betyr blant annet at nye motorveier vil framstå som mer lønnsomme enn ved bruk av dagens beregningsmetodikk.

I en ny TØI-rapport har man studert verdsetting av kjørekomfort for ulike veityper og uttrykt dette gjennom ulike tidsverdier for reiser på de ulike veiene. Generelt sett vurderer bilistene sin tid som mindre kostbar når de kjører på en god vei sammenliknet med en dårlig vei. De bruker gjerne litt lengre tid eller betaler mer om de kan kjøre på en vei med høy standard og høy komfort sammenliknet med en dårlig vei med lav kjørekomfort.

Beregningene i rapporten gjør at dette forholdet nå kan legges inn i nytte-kostnadsanalyser for veiprosjekter. Dette vil gi et riktigere beslutningsgrunnlag og betyr at veiprosjekter med høy standard blir mer lønnsomme.

Ved beregning av tidsverdifaktorer for ulike veityper har man lagt vekt på både eksisterende litteratur og resultater fra undersøkelser på strekningen Arendal–Tvedestrand.

I rapporten er tidsverdien til en gjennomsnittsvei satt til faktor 1, mens bedre veier får en faktor under 1 og dårligere veier en faktor over 1.

Litteraturen viser at tidsverdifaktoren for en svært dårlig og ujevn vei ofte er dobbelt så høy som for en god vei med jevn overflate. Dette betyr at folk er villige til å godta dobbelt så lang reisetid hvis veien har svært god standard sammenlignet med om veien har dårlig standard.

Undersøkelser på strekningen Arendal–Tvedestrand finner betydelig lavere tidsverdifaktorer enn i litteraturen. Der ble en moderne 4-felts vei bygget parallelt med den gamle 2-felts veien. Ved hjelp av trafikktellepunkter på begge veiene har man analysert rutevalget til bilistene. Forholdet i tidsverdi mellom den nye firefeltsveien og den gamle tofeltsveien er beregnet å være 1,33.

I rapporten har man valgt å anbefale tidsfaktorer som ligger nærmere resultatene fra denne case-studien enn den generelle litteraturen. Det er også gjort en nedjustering på tidsverdifaktorene på 25 prosent for å ta hensyn til at en del av nytten kan være knyttet til høyere trafikksikkerhet på den nye veien, og at dette må skilles ut for å unngå dobbelttelling i samfunnsøkonomiske analyser.

Anbefalingene er blant annet at:

Firefeltsveier får 20 prosent lavere tidsverdi enn gjennomsnittet

Tofeltsveier uten gul midtstripe får 15 prosent høyere tidsverdi enn gjennomsnittet

Tabell 1: Anbefalte tidsverdifaktorer for ulike veityper, relativt til tidsverdien på en typisk reise. For å få tidsverdien i kroner skal faktoren multipliseres med tidsverdiene fra den nye nasjonale verdsettingsstudien.

Bruk av disse resultatene i samfunnsøkonomiske analysene betyr at lønnsomheten til en firefeltsvei øker sammenliknet med om man bruker dagens beregningsmetodikk.  

Det presiseres i rapporten at anslagene er usikre. Prosjektet er utført på oppdrag fra Nye Veier.

Rapport: Verdsetting av kjørekomfort for ulike veityper. TØI-rapport 1774/2020. Forfattere: Stefan Flügel, Askill H. Halse, Knut J. L. Hartveit, Nina Hulleberg, Christian Steinsland, Aino Ukkonen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger