Du er her

Oslofolk verdsetter tiden høyere enn resten av landet

Oslofolk verdsetter det å spare reisetid høyere enn hva folk i resten av landet gjør. 

Dette gjelder særlig reiser som bilfører og togreiser, mens det er mindre forskjell når det gjelder bussreiser. 

Dette kommer fram i en rapport som TØI har utarbeidet på oppdrag fra Prosam (Samarbeid for bedre trafikkprognoser i Oslo-området).

TØI har tidligere beregnet tidsverdier om bord på ulike transportmidler for bruk i nyttekostnadsanalyser og andre planleggingsformål innen samferdselssektoren. I slike tilfeller er det gjennomsnittlige tidsverdier for reisende i hele landet som brukes. 

Prosjektet som nå er gjennomført, viser at det er betydelige geografiske forskjeller med hensyn til hvordan folk verdsetter tiden sin på ulike transportmidler.

Studien sammenlikner verdier i Oslo og/eller områdene rundt Oslo med verdier for Norge som helhet. Tidsverdiene er jevnt over høyest i Oslo, men også i områdene rundt Oslo finner man tidsverdier som til dels er betydelig høyere enn gjennomsnittet. 

Studien finner også at både de som kjører bil og reiser kollektivt i Oslo legger mer vekt på pålitelighet relativt til kort reisetid sammenliknet med folk i resten av landet. Kollektivreisende i Oslo legger dessuten litt mindre vekt på tilbringertid (reise til og fra holdeplass) og omstigninger (bytte av transportmiddel). 

De som reiser med bil i Oslo legger mindre vekt på graden av kø enn ellers i landet. Ettersom kø først og fremst er et storbyfenomen, trekker rapporten fram at enhetsverdiene for Oslo kan være mer relevante enn de nasjonale enhetsverdiene dersom en skal regne på nytten av tiltak i områder der det er mye kø.

For kollektivreiser bør en være oppmerksom på at reisende i Oslo utgjør en betydelig del også av det nasjonale utvalget. I de tilfellene der det er store forskjeller i verdiene kan det stilles spørsmål ved hvor representative de nasjonale enhetsverdiene er for resten av landet, påpekes det i rapporten.

Tabell: Eksempler på hvordan folk verdsetter spart reisetid om bord på ulike transportmidler for henholdsvis Oslo og hele landet. Korte reiser fordelt på til/fra arbeid og fritid.  Kroner per time. 

Rapport: 
Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer: Egne verdier for Oslo-regionen. Prosamrapport 240. Forfattere: Askill H. Halse, TØI; Stefan Flügel, TØI; Nina Hulleberg, TØI og Guri N. Jordbakke, TØI.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger