Du er her

Nyttig reisetid koster mindre

Å spare reisetid er mindre viktig dersom reisen er komfortabel eller reisetiden kan utnyttes til arbeid eller andre aktiviteter.

Mindre kø, færre bytter, mindre trengsel og høy komfort på stasjoner og under reisen gjør at reisetiden oppleves mindre kostbar. Om man reiser i fritiden eller til/fra arbeid teller.

Verdien av spart reisetid om bord varierer mellom 56 kroner per time for en fritidsreise med buss under 70 km. og 792 kroner per time for tjenestereise med fly. Verdien er høyest for tjenestereiser og lange reiser.

Dette viser resultatene for verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer i den nye norske verdsettingsstudien. Resultatene dekker alle transportmidler.

Når man gjør samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter er gevinster knyttet til spart reisetid som regel den viktigste komponenten. «Tidsverdi» er verdien av spart reisetid, og avhenger av en rekke forhold knyttet til reisesituasjonen.

I denne studien har man beregnet verdier for blant annet:

 • Reisetid om bord for en typisk reise
 • Tid mellom avganger
 • Reisetid til holdeplass
 • Reisetid i kø for bilreiser
 • Pålitelighet
 • Reisetid i trengsel for kollektivreiser
 • Reisetid på ulike typer infrastruktur for gående og syklende

Resultatene viser at verdien av å spare reisetid varierer mellom ulike typer reiser. I tillegg vil det å spare tid være mindre viktig dersom reisen oppleves som komfortabel eller hvis man kan utnytte reisetiden til arbeid eller andre aktiviteter. Noen eksempler på dette er:

 • Reisetid i fly oppleves som mer kostbar enn reisetid i andre transportmidler, og flyreiser har derfor høyere tidsverdi.
 • Tidsverdien er lavere for bilpassasjer enn for bilfører.
 • De som reiser med tog på tjenestereiser bruker en større andel av reisetiden til å jobbe enn de som kjører bil eller reiser med fly. Dette bidrar til lavere tidsverdi.
 • Reisetid på kollektivreiser koster over dobbelt så mye hvis det er svært trangt om bord og en ikke får sitteplass, enn hvis en får sitte og det er god plass.
 • Å bytte transportmiddel på en kort kollektivreise koster like mye som 12 minutter lengre reisetid om bord
 • Reisetid i sterk kø som bilfører koster over dobbelt så mye som reisetid uten kø
 • I et framtidsscenario med helt selvkjørende biler kan tidsverdien for bilfører bli 30 prosent lavere

Studien viser også hvordan tidsverdiene har utviklet seg sammenliknet med tidligere studier. Verdiene har i gjennomsnitt økt omtrent i takt med inntekstveksten i Norge, men økningen er mindre for bilreiser enn for kollektivreiser.

Arbeidet er gjort på oppdrag for NTP-virksomhetene (Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor AS, Nye Veier AS) med medfinansiering fra PROSAM.

Rapport: Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer. Dokumentasjonsrapport til Verdsettingsstudien 2018-2019. TØI-rapport 1762/2020. Forfattere: Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Nina Hulleberg, Guri Natalie Jordbakke, Knut Veisten, Hanne Beate Sundfør, Marco Kouwenhoven

   
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger