Du er her

Nødvendig med fleksibilitet i bompengetakster

Betydelig fleksibilitet i takster på sikt er nødvendig for å prioritere mellom mål om inntekt, trafikkreduksjon, andel nullutslippskjøretøy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av trinn 2 i innføringen av nytt bompengeopplegg for Oslopakke 3.

Trinn 2 omfatter nye bomsnitt med tilhørende takster. Kvalitetssikringen har omfattet vurderinger av om nytt bompengeopplegg er i tråd med føringer fra konseptvalget, kostnader og framdriftsplan for innføringen av nytt bompengeopplegg, trafikkgrunnlag og inntektspotensial og hvordan dette påvirker finansieringsgrunnlaget for pakken, rimeligheten i nytteberegningene, omfang og gjennomføringsplan for aktuelle tiltak i pakken samt system for porteføljestyring.

Hovedføringene fra konseptvalget knyttet til mål, styringsprinsipper og porteføljestyring er fulgt opp, men samfunnsøkonomisk lønnsomhet er i for liten grad benyttet ved prioritering av tiltak.

Tidsplanen for idriftsettelse av trinn 2 i mars 2019 er stram, og realisering på dato er avhengig av god prosjektstyring og prioritering av fremdrift.

Utbygging av trinn 2 vil gi en betydelig økning av bominntektene, og er i seg selv samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig bidrar trinn 2 til å styre trafikken og å fordele betalingsbyrden på flere trafikanter. For å kunne prioritere mellom målene om inntekter, trafikkreduksjon, andel nullutslippskjøretøy og samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil det være nødvendig å ha betydelig fleksibilitet i takstene på lengre sikt.

Kvalitetssikringen viser også at de store og komplekse kollektivprosjektene som er under planlegging, trolig blir vesentlig dyrere enn antatt. Økt omsetning kombinert med store og lite fleksible enkeltprosjekter medfører økte krav til styringen av pakken. Mangelfull håndtering av styringsutfordringen kan føre til økende gjeld, behov for høyere bomsatser, utsettelse av store kollektivprosjekter eller betydelige kutt på andre områder. Det er derfor nødvendig å styrke den overordnede styringen av pakken og sørge for at sekretariatet har tilstrekkelige ressurser for å sikre realistiske planer og oppdatert beslutningsinformasjon.

Trinn 1 ble innført 1. oktober i 2017 og innebærer tids- og miljødifferensierte bompengetakster for lette og tunge kjøretøy i eksisterende bomsnitt i Oslo. Trinn 2 er planlagt innført fra 1. mars 2019 og forutsetter supplerende bompengesnitt på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo, samt nye bomsnitt i Oslo. Det innføres også avgift for elbiler. Trinn 3 er planlagt fra 1. mars 2020 og innebærer at takstene økes ytterligere for lette elbiler.

Les hele KS2-rapporten: BOMPENGEOPPLEGG OSLOPAKKE 3 TRINN 2. Kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2). Rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger