Du er her

Kollektivbrukere villige til å betale for komfort og tilgjengelighet

Passasjerer er positive til å betale i form av reisetid eller penger for høyere kvalitet på holdeplassen, bedre utforming av stasjonen og høyere kvalitet på selve reisen.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport som har beregnet nytten, eller betalingsvilligheten, til passasjerene på kollektivtransport i Norge basert på ulike verdsettingsfaktorer knyttet til universell utforming. Den omfattende studien er landsdekkende og tar for seg alle reiser på land.

Respondentene vurderte ulike kvalitetsfaktorer som de kunne oppnå eller miste opp mot endringer i pris og tidsbruk. Hovedtrekkene viser relativ høy betalingsvilje for:

  • Le og lys på holdeplassene/perrongene
  • Godt fotfeste og lys på veiene/fortauene rundt holdeplassene/perrongene
  • Vedlikehold og renhold på holdeplassene/stasjonene og om bord
  • Sitteplass og mobildekning om bord
  • Visuell informasjon om neste stopp
  • Temperatur- og luftregulering
  • Sjåfører/førere med «myk» kjørestil.

Respondentene vurderte også hvordan ulike aspekter ved kollektivreisen fungerte. Flertallet vurderte holdeplassene/stasjonene de hadde brukt som relativt lett tilgjengelige, selv om de også ble vurdert å ligge noe avsondret fra næringsaktivitet/boliger. Belysningen ble vurdert som til dels mangelfull, og det manglet gjennomgående informasjon om det omliggende området og tilhørende fasiliteter, som for eksempel sykkelstativ.

Verdsettingen av mobiltelefondekning og sitteplass øker med reiselengden. Man fant noe høyere betalingsvillighet blant kvinner enn blant menn, samt hos personer over 50 år sammenlignet med de under 50. Generelt sett var det høyere betalingsvillighet for kvalitetsfaktorene blant personer som oppga at de hadde utfordringer med å bruke kollektivtransport. Nesten 1 av 5 oppga særskilte behov ved reising med kollektivtransport, og viser at tiltak for å styrke kollektiv-transportens universelle utforming står sentralt.

Rapport: Kollektivtrafikanters verdsetting av universell utforming og komfort. TØI-rapport 1757/2020. Forfattere: Knut Veisten, Stefan Flügel, Askill Harkjerr Halse, Nils Fearnley, Hanne Beate Sundfør, Nina Hulleberg, Guri Natalie Jordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger