Du er her

Hammerfest kan bli mer attraktiv med ny flyplass

Ny lufthavn kan redusere billettpriser, øke tilgjengelighet og sysselsetting lokalt og bidra til at Hammerfest blir et mer attraktivt bosted.

TØI har utarbeidet en analyse av det fremtidige trafikkgrunnlaget for Hammerfest lufthavn og vurdert kapasitetsbehov samt konsekvenser for lokalt næringsliv dersom det ikke blir bygget ny lufthavn. Forskerne vurderer lufthavnens utvikling basert på to ulike scenarier for oljeaktivitet: et referansescenario og et høyt scenario.

Hammerfest lufthavn (HFT) er Avinors mest trafikkerte lufthavn med kort rullebane. Lufthavnen hadde i 2017 i alt 163 000 terminalpassasjerer, men inkludert transittpassasjerer satt det over 200 000 personer i fly og helikoptre som landet eller tok av på HFT i 2017.

Med økende aktivitet knyttet til petroleumsutvinning i Barentshavet er det beregnet at totalt antall terminalpassasjerer kan øke til inntil 200 000 i 2040 i referansescenariet der tre nye oljefelt forutsettes utbygget.

I høyt scenario øker trafikken til 270 000 terminalpassasjerer i 2040 under forutsetning om funn av flere drivverdige forekomster av hydrokarboner i Barentshavet.

Utfordringene med dagens lufthavn knytter seg hovedsakelig til passasjerkapasitet i avgangshall, dårlig regularitet, kort rullebane og utfasing av egnede flytyper.

Ved høy trafikkvekst kan også kapasiteten på rullebanen bli et problem enkelte timer.

En ny lufthavn kan redusere billettprisene og øke tilgjengelighet og sysselsetting lokalt og bidra til at Hammerfest blir et mer attraktivt bosted.

Hele rapporten: Trafikkgrunnlag Hammerfest lufthavn. TØI-rapport: 1621/2018. Forfatter: Harald Thune-Larsen

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger