Du er her

Elfly-rute Stavanger - Bergen 

Forsert innfasing av elfly samfunnsmessig gunstig

En satsing på en demonstrasjonscase med elfly mellom Stavanger og Bergen på 2020-tallet kan forventes å bidra til en fremskynding av elfly i norsk luftfart og ha større netto samfunnsnytte enn ikke å satse.

Det er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Start Norge AS som har satt som mål at verdens første kommersielle elflyrute blir etablert mellom Stavanger og Bergen i løpet av 2026. 

Konklusjonen forutsetter at de ambisiøse klimamålene Norge har satt seg skal gjennomføres og at flytrafikken fortsetter som i dag. En demonstrasjonscase vil kunne forsere innfasingen av elfly i Norge og dermed bidra til å redusere CO2-utslippene. Om dette legges til grunn kan det være samfunnsmessig lønnsomt med offentlig støtte til en slik demonstrasjonscase, blant annet gjennom offentlig finansiering av ladeinfrastruktur.
 
Andre incentiver som kan være effektive for å stimulere til bruk av nullutslippsfly er fritak for flypassasjeravgift over en lengre periode og å bruke flypassasjeravgiften til å finansiere et klimafond for luftfart. Rapporten trekker også fram at utslippskravene som luftfartsmyndighetene setter for FOT-rutene kan gjøres strengere slik at innfasingstempoet av ny teknologi øker. 

Avstanden mellom Stavanger og Bergen er kun 160 kilometer i luftlinje og passer godt til en demonstrasjonscase da første generasjons batterielektriske fly ligger an til å ha en rekkevidde på ca. 350–400 km. Kundegrunnlaget er dessuten relativt stort, ca 550 000 passasjerer årlig og fly er konkurransedyktig på strekningen da alternative transportmåter tar lang tid.
 
Om man gjennomfører et slikt prøveprosjekt kan det føre til en raskere innfasing av elfly også andre steder i landet enn om man ikke gjør det. Det kan også føre til at elfly tas i bruk raskere i andre land og gi Norge erfaring som foregangsland for elektrifisering av luftfarten, på samme måte som vi har vært langt framme når det gjelder elektrifisering av andre transportmidler som personbiler, ferjer og sykler.
 
Hvor stor effekt et slikt forsøk kan ha, er vanskelig å beregne. Rapporten tar utgangspunkt i målsettingene til Avinor og Luftfartstilsynet at de første ordinære innenriks ruteflygninger skal være elektrifiserte innen 2030. Innen 2040 skal all sivil innenriks luftfart i Norge være elektrifisert slik at klimagassutslippene blir redusert med minst 80 prosent sammenliknet med 2020.

Rapporten vurderer at om det ikke gjøres vellykkede demonstrasjonscase med elfly på 2020-tallet, virker en storstilt innfasing av elfly fra og med 2030 å være svært optimistisk, og likeså oppnåelse av ambisiøse utslippsmål innen 2040.

Dersom en demonstrasjonscase mellom Stavanger og Bergen vil forsere innfasingen av elfly i norsk luftfart med fem år, vil det akkumulert spare utslipp av ca 6 millioner tonn CO2-ekvivalenter over en 30-års periode. 
Prosjektet har spurt 1000 transportbrukere på strekningen om hvordan de stiller seg til å bruke elfly. Over 70 prosent er positive til å bruke elfly som reisealternativ. En liten økning i flytiden på 10 minutter gjorde lite utslag. De under 30 år var mer positive enn de over 50 år. 

Blant de som stilte seg positive er det noen som er villige til å betale en noe høyere billettpris for elfly enn for konvensjonelt fly, men flertallet blant de elfly-positive var ikke villige til å gå opp i pris for å velge elfly framfor konvensjonelle fly.

Mindretallet av de spurte, som enten er negative eller usikre, virker vanskelige å overbevise. Selv om man reduserte billettprisen med 90 prosent svarte under halvparten at de ville velge elfly-alternativet.

En liten andel av respondentene uttrykte noe bekymring for rekkeviddeproblemer, også på korte strekninger. Derimot stoler to tredeler av respondentene fullt og helt på myndighetenes sikkerhetssertifiseringer.

Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Start Norge AS c/o Aircontact Group AS. For mer informasjon om elfly-ambisjonene til Start Norge og deres samarbeidspartnere, se elflyportalen.no

Rapport:
Fremskyndet innfasing av elfly i Norge. Mulige samfunnsmessige konsekvenser og virkemidler. TØI rapport 1851/2021. Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Inga Margrete Ydersbond, Knut Veisten og Eivind Farstad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger