Du er her

Felles nordisk innsats kan gjøre luftfarten mer bærekraftig

Norden kan gjøre flytrafikken mer bærekraftig ved å samarbeide om en finansieringsmekanisme for fornybart drivstoff finansiert gjennom felles passasjeravgifter.

I januar 2019 undertegnet de nordiske statsministrene en erklæring om en felles nordisk visjon for bærekraftig luftfart, der de forpliktet sine land til å styrke det gjensidige samarbeidet for å oppnå karbonnøytralitet i transportsektoren.

En ny TØI-rapport skisserer overordnede anbefalinger for en felles nordisk tilnærming til å fremme mer bærekraftig luftfart i Norden, og viser til at Norden kan få en mer bærekraftig flytrafikk ved å samarbeide om en finansieringsmekanisme for fornybart drivstoff finansiert av felles passasjeravgifter.

Luftfarten har økt jevnlig i de fleste deler av verden, inkludert de nordiske landene, og står for en liten, men frem til Covid-19 pandemien, raskt stigende andel av verdens CO2-utslipp. Per i dag er alle former for produksjon av bærekraftig flydrivstoff langt dyrere enn fossilt drivstoff. En politisk forpliktelse om å implementere en viss andel bærekraftig flydrivstoff (SAF) innen 2030 kan skyte fart i utviklingen av bærekraftig luftfart og skape en reell etterspørsel og redusere investorers risiko.

Uavhengig av hvilke strategier man velger for å redusere klimagassutslippene i luftfarten på nordisk nivå, slik som å benytte bærekraftig flydrivstoff og/eller nullutslippsteknologier som batterielektriske fly, vil klare signaler om politisk engasjement bidra til å berolige investorer og andre interessenter uten å favorisere en av disse teknologiske stiene fremfor den andre. På strategisk nivå kan dette gjøres ved å formulere en felles nordisk visjon for bærekraftig luftfart støttet av et ambisiøst felles mål for andelen fornybar energi i luftfarten innen 2030. I tillegg vil nordisk samarbeid, f.eks. ved en felles finansieringsordning, sannsynligvis ha potensielle gevinster utover summen av ensidige tiltak.

Rapporten fremlegger fire overordnede politiske anbefalinger for et felles nordisk initiativ for å fremme SAF (bærekraftig flydrivstoff):

  • Tiltak på tilbudssiden med et langsiktig perspektiv er nødvendig for å fremme bærekraftig luftfart. I et 2030-perspektiv vil dette i praksis bety å presse på for en gradvis økning til en betydelig høyere andel SAF av det totale flydrivstoff-forbruket.
  • Tiltak på etterspørselssiden ved hjelp av økt beskatning kan lette overdrevne volum av flyreiser fra underbeskatning både i forhold til klimapåvirkningen og til annet forbruk, særlig veitransport. Imidlertid vil nasjonale eller nordiske skatter alene sannsynligvis ikke føre til et dypt sprang mot bærekraftig luftfart i løpet av det neste tiåret under eksisterende internasjonal regulering.
  • Et SAF-fond kombinert med en øremerket passasjeravgift på all luftfart kan både minimere karbonlekkasje fra opptanking og gi finansieringsmekanismer for merkostnadene til en betydelig andel av SAF i det totale flydrivstoff-forbruket.
  • Et felles nordisk politisk rammeverk som består av et felles (eller parallelle nasjonale) SAF-fond finansiert av sammenlignbare nordiske passasjeravgifter kan sikre etterspørsel etter betydelige og stabile volumer av SAF frem mot 2030. En felles nordisk langsiktig satsing vil styrke mulighetene for storskala produksjon ved å redusere investorrisiko.

Hvis de nordiske landene er enige om å gå videre i tråd med den foreslåtte tilnærmingen som er skissert over, kan neste trinn i utarbeidelsen av konkrete felles initiativer være:

  • SAF-fond. Gjennomføre en juridisk vurdering av alternative modeller for bygging av et nordisk eller parallelt nasjonalt SAF-fond, spesielt hvilke finansieringsmekanismer som vil være i samsvar med EUs statsstøtteregulering.
  • Passasjeravgift. Nasjonalt implementere harmoniserte passasjeravgifter i hvert nordisk land, med tanke på størrelsen og strukturen på eksisterende og forventede passasjeravgifter i europeiske naboland.
  • Elektrisk luftfart. Politisk vedta en felles nordisk forpliktelse til å forfølge potensialene i elektrisk luftfart
  • FoU. Finansiere et felles nordisk forsknings- og innovasjonsprogram for SAF og elektrisk fremdrift
  • Internasjonalt samarbeid. Danne en samlet posisjon i EU og internasjonale fora som ber om EU-helhetlig drivstoffbeskatning av fossilt flydrivstoff eller alternativt et bredere rom for nasjonal implementering av avstandsbaserte passasjeravgifter.

Rapporten er finansiert av Nordens ministerråd.

Hele rapporten og et sammendrag av rapporten kan du lese her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger