Du er her

«Elbilpolitikk» i luften nødvendig for raskere å realisere elfly

Skal elfly ta av og bli et realistisk tilbud på ulike flyruter i Norge må politisk vilje, enda klarere mål, og kostbare insentivordninger på plass.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport som har sett på samfunnseffektene av en batterielektrisk pilot-FOT-rute mellom Førde og Bergen, og hva som skal til for å etablere ruten i kommersiell drift.

Skal Norge nå målene om nullutslipp i luftfarten og få elfly i lufta innen rimelig tid må offensive insentivordninger på plass. Det innebærer klare, tallfestede, tidsdefinerte, nasjonale politiske målsettinger og solide økonomiske insentiver.

Mangler klare rammer

I den nye nasjonale luftfartsstrategien, Bærekraftig og sikker luftfart, står det blant annet at Norge skal være foregangsland for elfly, og at de første elflyene skal fases inn på FOT-rutene med opp­start i 2028-2029. I tillegg skal luftfarten bidra til å oppnå reduksjon av klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. Likevel, og i motsetning til i de andre nordiske landene, er det ingen konkrete nasjonale mål om når nasjonal luftfart skal operere med nullutslipp.

- Klare, tallfestede og tidsdefinerte målsettinger er viktige som motivasjon og trygghet for at flyselskaper, teknologiselskaper og investorer fortsette å utvikle teknologi for nullutslipps luftfart, sier seniorforsker ved TØI Inga Margrete Ydersbond.

Behov for sterke økonomiske incentiver

Rapporten peker videre på at det må legges til rette for et nasjonalt og nordisk marked for elfly i ordinær passasjer­trans­port. Ulike økonomiske virkemidler kan bidra til et slikt marked:

  • Fritak for start- og landingsavgift
  • Fritak fra merverdiavgift
  • Fortsatt fritak fra passasjeravgift
  • Midler øremerket til å etablere ladeinfrastruktur for elfly
  • Øke kontraktlengde på FOT-ruter til for eksempel 10-15 år
  • Investeringsstøtte, tilgang til gunstige lån for flyselskapene og restverdigarantier
  • Stille miljøkrav på FOT-ruter

En realistisk satsning på elfly-ruter i Norge kan også dra fordel av dedi­kerte programmer i Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge. Et lite prosjekt eller rute alene vil ikke dra det store lasset for å bidra til å kommersialisere elfly.

FOT-rute Førde-Bergen kan være en start

Å sette inn batterielektriske fly på FOT-ruten Førde-Bergen, som er studert i denne rapporten, vil kunne ha en positiv effekt på flere plan, men krever som nevnt kostbare og politiske incentiver. Flyruten vil gi en rekke regionalpolitiske fordeler; tilrettelegge for bedre samarbeid i regionen, og raskere frakt av ansatte og pasienter i Helse Vest. Passasjergrunnlaget vil være primært personer på tjenestereiser. Man vil kunne bidra til at luftfarten raskere blir elektrisk. Den store ulempen er kostnadene.

Ifølge rapporten er det flere faktorer som gjør denne strekningen egnet som en pilot-rute. Det er kun 125 kilometer mellom flyplassene, og det kort nok distanse å betjene for de første modellene elfly. Det er hangar på Bringeland slik at flyene kan fullades til å ta unna morgenruter og det er tilstrekkelig kapasitet i strømnettet innledningsvis på begge flyplasser. Passasjerene vil spare tid. Ved å fly på strekningen fremfor å kjøre bil sparer passasjerene en time. Sist, men ikke minst, det er stor lokal støtte og interesse for elflyruten.

For at prosjektet skal kunne fremstå som et reelt reisealternativ tilrettelegging for dagpendling, tilstrekkelig antall avganger og rimelig prisede billetter. Oppretting av en slik rute vil også kreve sertifiserte elfly, piloter, serviceteknikere og systemer rundt flyene. Sannsynligvis bør en eventuell FOT-rute være del av et rutenettverk på Vestlandet.

- Det vil komme ned til hvor sterkt myndighetene vil støtte opp under en utvikling mot batterielektriske fly nasjonalt og internasjonalt. FOTrutene i Norge er et klokt sted å begynne. Omfattende og kostbare incentivordninger må på plass for at det skal skje. Politikerne samlet seg rundt en incentiv-drevet elbilpolitikk. Dette må også etableres skal man få elfly inn i på ordinære passasjerruter, mener Ydersbond.

Rapport: Kunnskapsgrunnlag om ei pilot-FOT-elflyrute Førde - Bergen. TØI-rapport 1963/2023. Forfatter: Inga Margrete Ydersbond

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger