Du er her

Derfor er mange veiprosjekter ulønnsomme

Lite trafikkgrunnlag kombinert med høye byggekostnader i vanskelig terreng gjør at mange norske veiprosjekter har lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Realisering av mange veiprosjekter i usentrale områder med lavt befolkningsgrunnlag og krevende terreng er trolig en viktig årsak til at veiprosjekter gjennomgående har lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet sammenliknet med for eksempel Danmark og Sverige. Dette viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt.

Forskerne har undersøkt om det er forhold knyttet til norsk geografi som har betydning, samt om det er overordnete prioriteringer, beslutningssystemer og forhold knyttet til utforming og gjennomføring av veiprosjekter som gjør at lønnsomheten blir dårligere sammenliknet med andre land.

Sammenlikning av norske prosjekter viser at prosjekter i sentrale kommuner generelt er mer lønnsomme enn prosjekter i distriktene, med unntak av prosjekter i de aller tettest befolkete kommune. Dette tilsier at det kan være en motsetning mellom samfunnsøkonomi og distriktspolitiske hensyn.

Forskerne anbefaler derfor at en dokumenterer bedre de distriktspolitiske virkningene av veiprosjekter slik at det blir tydelig hvorvidt dette er en del av begrunnelsen for prioriteringene.

Resultatene viser også at prosjekter i kommuner med store høydeforskjeller og lave temperaturer og som ligger langs kysten har lavere lønnsomhet. Resultatene tilsier dermed lavere lønnsomhet generelt for norske veiprosjekter enn for prosjekter i våre naboland Sverige og Danmark.

Overordnete prioriteringer, beslutningssystemer og forhold knyttet til utforming og gjennomføring av veiprosjekter kan også ha betydning for lønnsomheten. Sammenlignet med våre naboland, utmerker Norge seg gjennom en nokså eksplisitt kopling mellom årsdøgntrafikken (ÅDT) og kravet til veistandard. Dette kan redusere nytten av å bygge høy standard på de mest belastede strekningene, fordi trafikken vil være avhengig av kvaliteten på det tilstøtende veinettet.

Forskerne anbefaler at samfunnsøkonomisk lønnsomhet vektlegges sterkere, samtidig som en synliggjør den eventuelle motsetningen mellom lønnsomhet og andre hensyn som distriktspolitikk og omfordeling. De anbefaler videre en kritisk gjennomgang av krav og standarder for veiutforming og at en utnytter potensialet for å redusere kostnadene og øke lønnsomheten gjennom bedre prosjektgjennomføring.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens vegvesen/Vegdirektoratet.

Hele rapporten: Jakten på den forsvunne lønnsomhet. Om norske veiprosjekters manglende samfunnsøkonomiske avkastning. TØI rapport 1630/2018. Forfattere: Askill Harkjerr Halse og Lasse Fridstrøm

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger