Du er her

Bilister i Oslo-området testet veiprising

Drøye halvparten foretrekker veiprising framfor andre bilavgifter og bompenger, men det er noe uenighet om hvor rettferdig et slikt system vil slå ut.

I en ny TØI-rapport dokumenterer forskerne erfaringene og vurderingene til deltagende bilister i et småskala veiprisingseksperiment. Tilbakemeldinger fra reelle brukererfaringer vil være nyttig i utredningsarbeidet for et storskala veiprisingssystem. Det kan gi viktig innsikt i mulige suksessfaktorer og fallgruver.

Ved å få montert en kjøremonitor i bilen sin over en periode har bilister rapportert sine erfaringer. Forskerne dokumenterer hvordan bilistene responderte på tilbakemeldinger og tips på bakgrunn av kjøringen sin.. Tilbakemeldingene ble sammenlignet med en kontrollgruppe.

- En teoretisk optimal veipris per kjørte kilometer burde være differensiert ut fra faktorer som reflekterer kostnadene for samfunnet som bilisten selv ikke tar innover seg, nemlig de eksterne kostnadene. I teorien er en slik veipris et effektivt virkemiddel til å redusere de eksterne kostnadene fordi det kan stimulere til bl.a. å endre antall reiser med bil, reisetidspunkt og reisemål, sier forsker ved TØI Paal Brevik Wangsness.

Eksterne kostnader er kostnader knyttet til luftforurensning, støy, ulykker, veislitasje og kø.

Veiprisingsgruppa i eksperimentet fikk tilbakemeldinger på nettopp de eksterne kostnadene de genererte basert på kjøringen sin, og dermed kostnader som vil gjenspeile en samfunnsøkonomisk effektiv veipris. De ble premiert hvis de reduserte sine eksterne kostnader. Med de prisene på eksterne kostnader som deltagerne ble møtt med, svarte litt mer enn halvparten at de opplevde det som dyrt, men også at de opplevde at logikken bak utregningen virket forståelig.

Når de ble spurt om deres praktiske erfaringer med tilbakemeldingene de fikk på kjøringen deres var det relativt lik fordeling mellom de som oppfattet tilbakemeldingene som interessante eller nyttige, og de som ikke opplevde det. Respondentene opplevede i liten grad problemer knyttet til at tilbakemeldingene var uforståelig eller forstyrrende. Dette er viktig dersom man skal implementere et slikt system. Tilsvarende opplevde de fleste deltagerne i liten grad at selve kjøremonitoren var forstyrrende.

Et solid flertall ga uttrykk for at det er riktig med avgifter for bilkjøring. Drøye halvparten av deltagerne forventet at veiprising vil føre til at det vil bli dyrere å kjøre bil, at folk vil kjøre mindre bil, at det blir bedre luftkvalitet og mindre kø. Litt over halvparten av deltagerne mente også at veiprising er mer rettferdig enn dagens bompenger, men også at det vil ramme dem med dårlig råd. I sum foretrakk drøyehalvparten av deltagerne veiprising framfor andre bilavgifter og bompenger.

Arbeidet er en del av forskningsprosjektet TRANSFEED som er finansiert av Forskningsrådet.

Rapport: Et småskala eksperiment på distansebasert veiprising i forskningsprosjektet TRANSFEED - Dokumentasjonsrapport. TØI-rapport 1904/2022. Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Ingrid Sundvor

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger