Du er her

Avvikling av reisefradraget vil føre til større sosial ulikhet

Dersom man fjerner reisefradraget i selvangivelsen vil klimagassutslippet gå ned, men sosiale ulikheter i befolkningen vil øke.

Dagpendlere fra utkantstrøk til byen får merkbart høyere reiseutgifter dersom reisefradraget avvikles. En ny rapport fra TØI har sett på fordelingseffektene av dette og av andre typer bilavgifter.

Grønn skattekommisjon foreslår å avvikle reisefradraget i selvangivelsen. Dette vil særlig ramme personer som bor i utkantkommuner og som reiser til byen for å jobbe. Bosatte i slike kommuner har gjennomgående lavere inntekt enn bosatte i mer sentrale strøk. I dag virker reisefradraget utjevnende. Ca. 11 prosent av skattyterne fikk i 2013 fradrag for reiseutgifter i selvangivelsen, med gjennomsnitt på 15 700 kroner hver.

Å fjerne reisefradraget vil også bidra til å innskrenke arbeidsmarkedet ved at den økonomiske avstanden mellom byen og omlandet øker, altså det motsatte av regionforstørring.  

Rapporten har også vurdert klimapolitiske effekter og fordelingsvirkninger av drivstoffavgiften, bompenger, engangsavgiften på personbiler og avgiftsfritakene for elbiler. Rapporten viser at effektivitet i klimaarbeidet ofte står i motsetning til sosial utjevning.

Klimagassutslippene vil gå ned dersom det blir mindre fordelaktig å ha lang arbeidsreise. En annen måte å oppnå det samme på er økt drivstoffavgift. Men også dette tiltaket vil ramme hardere i utkantstrøk, hvor folks inntekter er lavere enn i pressområdene.

Rapporten konkluderer med at engangsavgiften for personbiler i hovedsak virker utjevnende, siden avgiftsprosenten er høyest for de dyreste bilene. Avgiftsfritaket for elbiler har gitt betydelige prisfordeler for kjøpere av enkelte dyre modeller. Men den viktigste fordelingseffekten er trolig at kjøpere har fått et større utvalg av biler i de lavere prisklasser, hvorav noen også har svært lave driftsutgifter.

Dersom moms og engangsavgift på elbiler innføres, vil det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler gå opp med snaut 4 gram per km. Regnet over den enkelte bilens levetid utgjør dette drøyt 1 tonn CO2. For et helt årskull av personbiler er utslippsøkningen ca. 160 000 tonn, eller like mye som hele den norske personbilparken slipper ut i løpet av 10 dager.

Equity effects of automobile taxation. TØI-rapport 1463/2015. Forfattere: Christian Steinsland, Vegard Østli og Lasse Fridstrøm

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger