Du er her

800 000 elbiler i 2025 hvis salgsveksten fortsetter

Salgsvekst forutsetter trolig at elbilfordelene videreføres.

Under moderat optimistiske forutsetninger vil det være anslagsvis 800 000 elbiler på norske veier i løpet av 2025. Vilkåret er at elbilsalget også etter 2020 fortsetter å vokse i omtrent samme takt som i perioden 2012-2018. I sin tur krever dette formodentlig at elbilfordelene videreføres i noenlunde samme omfang som hittil.

Dette kommer fram i TØIs siste framskriving av kjøretøyparken, som er basert på antakelsene i nasjonalbudsjettet 2019. Ifølge budsjettet skal tre fjerdedeler av alle nye personbiler i 2030 være utslippsfrie. Den siste fjerdedelen skal være ladbare hybrider. Av de nye varebilene i 2030 skal tre åttendedeler være utslippsfrie.

Framskrivingen viser en reduksjon i klimagassutslippene fra veitrafikk på 23 prosent fra 2018 til 2030. Da har en regnet med 16 prosent andel biodrivstoff, som i 2017.

Sammenliknet med nivået i 2005 vil utslipp fra veitrafikk i 2030 ha gått ned med 26 prosent. For at klimagassutslippene fra veitransport skal halveres i forhold til 2005-nivået, må salget av biodrivstoff i 2030 være omtrent dobbelt så stort som i 2017.

En halvering av utslippene i veitransport er trolig et minstekrav dersom en skal nå målene i regjeringen Solbergs Granavolden-plattform. Ifølge denne skal utslippene i ikke-kvotepliktig sektor ned med 45 prosent fra 2005 til 2030. Foruten samferdsel består ikke-kvotepliktig sektor først og fremst av landbruk, fiskeri og bygg og anlegg. 

Hele rapporten: Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 2019. TØI rapport 1689/2019. Forfatter: Lasse Fridstrøm

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger